is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden tusschen Sept. 1655 ^ en Juli 1658 *). Ondertrouwt te Tiel 10 Augustus 1616.')

Huwt te Tiel 28 Augustus 1616. Hendrik van Benthem, zoon van Christiaan van Benthem, landschrijver van de NederBetuwe, en Vc^Geertruida van Harn. Geboren^fe Tiel

Overleden 24 Januari 1653

Hendrik van Benthem volgde zijn vader op als landschrijver van de Neder-Betuwe, na op 20 October 1617 als zoodanig door Prins M a u r i t s te zijn aangesteld ; hij vervulde die betrekking tot zijn overlijden.

Hij was voorts ontvanger van de convooien en Meenten in degerichten van Tiel en Zandwijk,4) sedert 20 April 1627.

Uit dit huwelijk werden 2 dochters en l zoon geboren. 6)

') Zij wordt het laatst vermeld in een s i g n a a t van Z o e I e n van 10 Sept. 1655. Blijkens een aanteekening in het Register op de Leenen van Culemborg woonde zij in 1654 te Wijk Hun beider testament komt voor in een schepenacte van Tiel van 13 Dec. 1650, alsmede in een G e I o f t e s i g n a a t van de Hooge Schepenbank van Deyl van 27 Juni 1651 Zij testeert als weduwe nog voor schepenen van Zandwijk op 11 Aug. 1655. p

) Blijkens het Leenboek van Zoele n, folio 111 was er een magescheid geweest op 28 Juli 1658 tusschen de erven van wijlen Hendrik van Benthem en Cornelia Winands van Resand. Zij is dus vóór dien datum overleden.

3) Blijkens de acte van trouwen waren zij geboortig van Tiel en heette haar vader Jan. Aan het slot der acte is bijgeschreven„die bruyt is bij oerdeel en sententie des Ed. hoffs vrij erkent van Vincent van Scharpenhuysen."

4) Zie: Commissie-boeken van den Raad van State te 's-Gravenhage.

) N. I. Geertrui d van Benthem gehuwd te Tiel 6 Nov 1638 met Albert van Lidth de J e u d e, waaruit stamt de tegenwoordige familie van dien naam; Johanna van Benthem gehuwd te Tiel 24 Nov. 1646 metOtto van Cattenburch waanrt een tak dezer familie stamt; en Christiaan van Benthem, in 1654 luitenant genoemd onder het Waldecksche regiment.

Zie ook Schepensignaat van Tiel van 13 Dec. 1650 en i d e m van Zandwijk van 11 Aug. 1655.