is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis Wijnants van Resant,

zoon van Johan (Jan) Wijnants van Resant en van Joanna de With. (van blz. 140).

Geboren te Tiel omstreeks 1577.

Overleden te Utrecht 10 April 1633. J)

Begraven te Buren in de St. Lambertuskerk in het graf n". 52, dat in 1650 in het register der grafsteden als onbeheerd vermeld stond.

Ondertrouwt te Tiel 13 Juni 1612.-')

Huwt te Amsterdam Jacomina Sogaerts, dochter van Johan

oogaerts ADRiAANszn., raad ter admiraliteit van Amsterdam wegens Zeeland, en van Maria Gelee.

Geboren

Overleden te Utrecht 19 April 1658, aldaar begraven in de St. Janskerk. s)

Cornelis Wijnants van Resant Janszn. werd 1 October 1583 door zijn grootvader Willem

i?23Rer?ISLterS Va" overliJden te Utrecht: „10 April „1633. De heere Corn. Wijnants van Rosande in zijn „leven raedt en rentnv des graefschaps Bueren, drossaert van „buyligheym en Leersum; buyten begraven."

') Trouwboek van T i e I: „13 Juni 1612. C o r n e I i s Wij„nandts Janssoon, van Thiel, J. G., ende Jacquemyne Sogaerts dochter van Johan Sogaerts, raedt ter Admiraliteit „van Amsterdam ; dese ondertrouw is tot Amstelredam mit beiderzijds „vrunden raedt beraemt ende besloten. Zijn tot Amsteldam bevestigt."

' eSlsters van overlijden te Utrecht. „19 April „1658. Jacomina Soggaerts, wed. wijlen Johan van „ eede, oudste raeJt ende oudt borgermeester der stadt Utrecht, „aen 't Domskerckhoff, nalatende collaterale mundige erffgenamen' „Vast goed. St. Jan "

Blijkens het Vreemdgeding van Tiel, deel 1658-1671 werd er daar van Maait 1663-1665 nog een proces opgezet tusschen de erven Cornelis Wijnants van Resant, contra de erfgenamen van J a c o in i n a S o g a r t s, weduwe van W e e d e.