is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°"de:ling der Hervormde Gemeente aldaar van 2 Nov 1/44 tot zijn overlijden.

Hij liet den naam van Resant weg en is de eerste van het geslacht, die zich Wii-

naendts schreef. ') Over het weglaten van den tweeden naam, zie het medegedeelde op blz. 196. Vermoedelijk veranderde hij W ijn a n t s, W ij n a n d t s in W ij n a e n d t s, om verwarringen in handelszaken met andere

personen, die eveneens ...

naam \y/ „ 0 „ * ^ cu zuo verbreiden

naam Wijnants droegen, te voorkomen. Vooral in Brabant kwamen talrijke families met den naam W n a n t s voor. Van het zegel van dezen Willem vindt eene afbeelding hier plaats. Daaruit blijkt, dat hijnoghet

ïïzsmzsz? —

Hunne kinderen waren:

1. Adriana Wijnants.

Geboren te 's-Hertogenbosch 31 December 1711. (jedoopt aldaar 1 Januari 1712. 2)

') A's W i 11 e m W ij n a e n d t s komt hij o. a. voor in een sche

feo7 Lv?8VsbeHdertrnb0SCh van 15 Februari 1738-,n

') Teneinde oe verschillende wijzen, waarop de naam bij de inschnjvngen gespe'd werd, te ,aten zi volgen de doopacten dezer kinderen hieronder, alle getrokken uit het Doopboek der Groote K e r k, dl. 1687-1734 oopooekder