is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zijde der afzenders de belangen der auctioners behooren behartigd te worden.

Er zijn eerlijke firma's, die niet gaarne met iedereen in connectie treden; maar er zijn ook voorbeelden van anderen, die rijk zijn geworden, door de onwetendheid onzer kweekers, waarvan zij hebben gebruik gemaakt.

Ik laat hiernevens de inrichting hunner boeken volgen :

3. Expediteurs.

Er zijn een betrekkelijk groot aantal personen in de Nederlandsche handelssteden, die als expediteur in den groenten- en vruchtenhandel werkzaam zijn, zonder de voldoende kennis te bezitten om met recht op dien naam aanspraak te maken.

Ik zou de plaats in Rotterdam kunnen noemen, welke een eigenaardigen naam draagt, waar veel personen het bovengenoemde bedrijf uitoefenen, terwijl zij niet in staat zijn een brief te lezen in een der drie moderne talen geschreven.

I och helpen zij de kweekers om hun goederen naar het buitenland te verplaatsen! Ontvangen zij een brief, dan loopen zij er heel gauw mede naar de een ot andere kennis met de vraag: och, vertaal hem even! Door jaren lang op deze manier werkzaam geweest te zijn, hebben zij zich enkele buitenlandsche uitdrukkingen eigen gemaakt, doch wordt iets ontvangen, dat maar eventjes anders is, dan zij gewend zijn, dan maken zij fouten.

Zoo is mij een geval bekend, dat uit Engeland getelegrapheerd werd: „don t ship en dit werd gelezen voor „schepen". Het gevolg was, dat wel de kweeker schade leed, maar niet de kundige expediteur!

Moeten expediteuren op de !>oven aangegeven manier werkzaam zijn, dan mogen deze personen een ramp voor onzen vruchten- en groentenhandel genoemd worden en hetzelfde geldt voor heele jonge, luidjes, die dat baantje zoo maar aanpakken, zonder kennis van den handel te bezitten. Zij doen dan alles op goed geluk en zijn blij als zij over een paar adressen kunnen beschikken.

Geheel anders is het, als men met personen te doen heeft, die eerst jaren lang op expeditie-kantoren gewerkt hebben en zoodoende een overzicht hebben van den handel en van de beste wegen in het buitenland.

Zij kunnen werkelijk den handel steunen, daar het van groot belang is verzekerd te zijn, dat de producten snel en degelijk vervoerd en toegezonden worden aan der zake kundige lui, die vertrouwd zijn.

Door hun kennis van de taal, kunnen zij in voortdurende correspondentie staan met de kooplieden en auctioners der havenplaatsen en met de kooplieden uit de kleine meer landwaarts liggende steden.