is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agent te Londen hadden en daarbij elk een vertrouwd agent-expediteur in de haven van verscheping, dan zou er veel gedaan kunnen worden om dezen handel op een beteren grondslag te brengen.

De vereenigingen zorgen er voor, dat de producten vóór de afzending gekeurd en dat bedrog en vervalschingen streng gestraft worden, bij herhaling zelfs met verbeurdverklaring van het recht om lid der afdeeling te blijven. De agenten-expediteurs in de afschepingshavens zorgen er voor, dat de producten, in de haven bij aankomst en inlading, behoorlijk behandeld worden. En de agent te Londen zorge er voor, dat de agenten- expediteurs in de afschepingshavens geregeld telegraphisch aanwijzing ontvangen omtrent de verzending der goederen. Hij kan dan, al naar den stand der markt, den agent-expediteur opdragen de producten te verzenden naar Huil, Londen,

New-castle en andere havens."

Zulk een persoon kan den gezamenlijken Nederlandschen kweekers ook de voordeelen bezorgen der verschillende maatregelen door de maatschappijen voor Engelschen getroffen, als.

het gebruik maken der waggons voor een geringe som, als het waarschijnlijk is, dat een niet aan bederf onderhevig artikel den volgenden

marktdag meer zal opbrengen;

het gebruik maken van de beambten, paarden en karren, voor het

vervoer naar de markten;

het geladen laten staan der waggons, om, wanneer de verkoop op monster in Londen niet gelukt, direct naar andere groote steden te laten doorzenden, zoodat zij daar nog even vroeg arriveeren, als de artikelen, welke door de Londensche handelaren daarheen worden gezonden, Wachten wij lang, dan zullen de Kanaaleilanden ons weêr voor zijn; want tijdens mijn verblijf aldaar hoorde ik reeds mompelen van het zenden van jongelieden naar de voornaamste steden in Engeland, om in denzelfden geest werkzaam te zijn. Een geschikt persoon hiervoor te vinden, zal zeer moeilijk zijn, want een oppervlakkige studie van 3 a 4 maanden kan niet de kennis verschaffen voor zulk een moeilijke taak; deze vereischt een onafgebroken studie, met veel inspanning, van 2 jaren op zijn minst.

Het salaris, dat zulk een persoon moet genieten, dient zoo hoog te zijn, dat hij niet behoeft te bezwijken voor de verleidelijke aanbiedingen,

waaraan hij in het begin zal blootstaan.

Van andere middelen, zooals die in het Bulletin de la Chambre de Commerce Anglo-Belge van 1895 wordt aangeraden, verwacht ik geen heil.

De tijd van tentoonstellingen is bijna voorbij; de tijd van handelen is daar !

Met de organisatie in onzen groenten- en vruchtenhandel is het allertreurigst gesteld. Ik vraag, hoe gaat het, als het tijdstip nadert, waarop het een of ander product rijpt? Zijn alle kweekers of de besturen van de vereenigingen dan bekend met de beste wegen, waarop dat product aan