is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnheer de Redacteur, de tuinders kunnen nu zien, dat die enkele gegevens van 's Gravenzande nog al verschillen in prijs met de veiling te De Lier, van 11 dagen, welke ingevuld zijn, 10 dat De Lier meer ontvangen heeft.

Nu zou ik U beleefd willen verzoeken om dit tweemaal te plaatsen, dan kunnen er misschien 's Gravenzandsche tuinders zijn, die voor den tweeden keer de opengebleven plaatsen bij U invulden. Die belang stelt in publiciteit zal daar zeker aan voldoen. Verschenen jaar, eer de veilingen een aanvang zouden nemen, had 's Gravenzande een vergadering belegd, om er een beslui1: te nemen: zullen wij veilen, ja of neen.

Uitgenoodigd door het bestuur, heb ik daar in de vergadering gewezen op het groote belang, dat er voor den tuinder in gelegen is om alles wat voor 't Buitenland was te veilen en dat door saam te werken er een zeei groote derde soort aardappelen te veilen zou wezen. Ook dat s Gravenzande met zijne groote aardappelenteelt groot belang had, dat alles goed gesoiteerd, met een bepaald gewicht en merk, aan de Buitenlandsche maikten kwam. Verder wees ik er op dat het bestuur in de eerste plaats krachtdadig voorop moest gaan, met zelfvertrouwen te stellen in de veilingen en als regel aan te nemen, zooals in andere afdeelingen, indien er voldoende kooplui zijn, het goed nimmer op te houden, den koopman kans gevende wat te verdienen, want met ophouden maakt men den koopman stug.

Aangenaam was het mij nu te vernemen, dat 's Gravenzande vooi dit jaar een goed begin gemaakt heeft met saam te werken, zoo zelfs, dat ze verschenen Zaterdagavond al een mooie partij aardappelen aan de veiling hadden en er hooger prijs behaald werd dan andere ^elingen^ Ik wensch er hun geluk mede, om reden er dan meer aardappelen het Westland uit zullen gaan, gekeurd door een keurmeester van „ West and welke voldoen aan de eischen om te kunnen concurreeren met andere st.eken in het Buitenland. Te betreuren is 't dat vele tuinders dat niet -evoclen.

Mijnheer de Red., bij voorbaat mijn dank voor de plaatsing,

De Voorzitter der Vereeniging „ WestlancV Afdeeling De Lier.

In de tweede plaats ziet men overal, dat de eigenlijke handelslui tegen elke vereeniging, welke zich ten doel stelt de belangen der kweekers te bevorderen, ageeren ; niet in 't openbaar en met eerlyke mlddelen'™*r de vereeniging op alle manieren ondermijnen en juist bij die personen h streven verdacht maken, welke het minst met de ontwikkelden in aan-

lak'nf)ek"e handelaren staan tegenover, niet naast de vereeniging. Nooit kon dit beter gezien worden dan in den zomer van 1898, toen de kooplieden