is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorts de tusschenpersoon zijn, wanneer geschillen zijn ontstaan; hij kan voordeelige contracten afsluiten enz. enz. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat zulk een der zake kundig man een belangrijk salaris moet hebben en dus het hoofdbestuur ruimer middelen moet bezitten, dan tot heden het geval was, om ooit in deze richting te kunnen werkzaam zijn.

(/. zich in connectie te stellen met andere vereenigingen in Nederland,

zooals „Gelria'1;

Zooals bekend is, stelde ,Gelria" dit jaar in onze steden veel wederverkoopers aan om het Betuwsche fruit aan den man te brengen. In verband met de kleine veilingen kan „Westland" door comb.natie — samenwerking — met „Gelria" ook in deze richting veel doen.

Door met andere vereenigingen één groote vereeniging in Nederland te vormen, ten einde op den liumlel in groenten en vruchten een krachtigen invloed

te hunnen uitoefenen.

„Gelria" en de handelsafdeeling van de Pomologische vereeniging te

Utrecht stelden zich naast „Westland" en het aantal kleine vereenigingen in Noord-Holland ten doel den handel in elk opzicht te bevorderen. Wanneer al de vereenigingen zich combineeren dan zal voor de ahjemeene belangen veel kunnen gedaan wat nu veronachtzaamd moet worden, wijl de locale belangen dikwijls alleen op den voorgrond staan ; dan zullen allen in de gewenschte richting werken en elkaar niet kunnen tegenwerken, zooals

nu wel eens geschiedt.

/'. Door een gedeeltelijk bezoldigd bestuur aan te stellen.

„Westland" is geen philantropische inrichting! loen de vereeniging pas was opgericht werd al het werk kosteloos verricht.

Nu de vereeniging groot en krachtig is. mag men dezen weg niet langer betreden, maar moet werk kunnen geëischt worden. Nu de werkkring zich zelfs tot het buitenland moet gaan uitstrekken behoort aan ontwikkelde, betaalde personen de correspondentie te worden opgedragen. Dan zal het niet meer mogelijk zijn, dat Engelsche afgevaardigen eener groote Coöperatieve vereeniging, die een lid van het Bestuur een bezoek brachten om handelsconnectiën aan te knoopen, onverrichter zake konden naar huis gaan, daar dat lid geen vreemde taal verstond.

Gelria.

Gelria is de eenige coöperatieve fruit-verkoop-vereeniging van belang in Nederland. Jarenlang was de behoefte in de Betuwe en andere tuinbouwcentra aan zoo'n vereeniging gevoeld, maar veel omstandigheden stonden

de oprichting in den weg.

In het eerste jaarverslag van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen werd op tal van treurige feiten en onhoudbare toestanden gewezen. Dit hoogst belangrijke geschrift gaf in groote lijnen den weg aan, die tot