is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft onderzocht of er wellicht een palpabele oorzaak voor de pijn te vinden is. Wie tegen dien regel zondigt zal vroeg of laat de pijnlijke gevolgen van zijn nalatigheid en lichtvaardigheid ondervinden. De ouders vergeven het den geneesheer nimmei, en dat volkomen te recht, wanneer hij zonder eerst een allernauwkeurigst onderzoek te hebben ingesteld, pijnen voor zenuwpijnen verklaard heeft, die later blijken van een ernstig lijden afhankelijk te zijn geweest.

Bij klachten over buikpijn zijn de diagnostische moeilijkheden niet geringer, dan bij die over maagpijn. Dat daarbij aan herniae gedacht, dat vooral de ontlasting nauwkeurig geïnspecteerd (vermes: dus ook microscopisch), dat vooral ook do mogelijkheid van tuberculose (tuberculeuse peritonitis en mesentenaalklieren) ernstig overwogen, en dat naar den aard en het karakter van het kind gevraagd en gevorscht moet worden, dat alles spreekt wel van zelf, en ik behoef daarover niet met vele woorden uit te weiden.

Ook bij klachten over buikpijn verzuime men dus nooit een plaatselijk onderzoek in te stellen. Men lette dan op opgezetheid van de buik, spanning van den buikwand, vrage het kind nauwkeurig de plaats aan te geven waar het de pijn voelt, onderzoeke of drukking op de een of andere plaats pijn' veroorzaakt (appendicitis), en lette er op, of er wellicht huidhyperaesthesie is waar te nemen. Bij eventueel bestaande obstipatie kunnen, tengevolge van flatulentie, bij nerveuse kinderen, alarmeerende verschijnselen, als hevige pijn, benauwdheid, misselijkheid en braken met opgezette, gespannen buik en kleinen, frequenten pols optreden. Ook bij zeer jeugdige nerveuse kinderen komen dergelijke aanvallen van colica flatulenta niet zelden voor. Het kan in die gevallen uiterst moeilijk zijn om peritonitis uit te sluiten. Een zorgvuldig opgenomen anamnese geeft ook dan weer de beste waarborgen tegen vergissing. Heeft men met een prikkelbaar, druk, lastig kind te doen, met hereditaire neuropathische dispositie, leed het kind reeds geruimen tijd aan obstipatie, en is de lichaamstemperatuur niet verhoogd, dan is er zeker minder reden om bezorgd te zijn, dan wanneer