is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winterslaap, aan do natuur in do periode van vegetatie-rust.

Hot geheclo complex der myxoedeem-verschijnselen, zoowel als liet terugblijven in groei en ontwikkeling bij liet infantiel tnyxoedeem, wijzen op een torpor van liet geheele vegetatieve zenuwstelsel, de verschijnselen van Basedoav' ziekte daarentegen op een prikkelingstoestand daarvan.

Op grond van die overwegingen worden wij gedrongen tot het besluit, dat de functie der schildklier niet bestaat in het neutraliseeren van onbekende giftige stofwisselingsproductcn, doch in de vorming van stoffen, die de vegetatieve levensprocessen aanzetten. Wij zijn daarbij van meening, dat die aanzetting der vegetatieve levensprocessen geschiedt onder

den invloed van prikkeling van liet sympathische zenuwstelsel.

* *

*

Wat den aard dier prikkelende stoffen betreft, daaromtrent is door de onderzoekingen der laatste jaren wel eenig liclit outstoken, maar van een volledige kennis dier stollen zijn wij waarschijnlijk nog verre verwijderd.

Terwijl reeds vroeger door Kociier het vermoeden was uitgesproken, dat in de schildklier iodium aanwezig zou zijn, werd in 1895 door Baumann in de schildklier een organische iodium-verbinding aangetoond.

liet bleek nu weldra, dat die iodverbinding, iodothyrin genoemd, bij dieren en menschen werkingen vertoonde, die met die van de schildklier overeenkwamen. Zoo lag hot voor de hand te meenen, dat in het iodothyrin het werkzaam bestanddeel van de schildklier zou gevonden zijn. Bij latere onderzoekingen bleek echter, dat dit niet het geval was, daar het iodothyrin het schild klier poeder niet volkomen vervangen kon.

Behalve iodium word ook pliosphor in de schildklier govonden en Albert Kocher deelt, op grond van onderzoekingen, deels in de chirurgische kliniek, deels in het physiologisch-chemisch instituut van Prof. Hefiter te Bern verricht,