is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.)

voerde zijne wateren dooi' deze zee niet af, maar vloeiden langs gansch andere wegen naar den Oceaan, (b) 't Was overigens in de oudheid een lang niet minder breede vlakte dan thans; want aan deze zijde moge de moeraelitige kust zich meer zuidwaarts hehhen uitgestrekt, aan den overkant lag haar oever daarentegen veel dieper landwaarts in langs het oude gewest der Morinen en Toxandriërs.

Maar reeds vroeg viel aan de overzijde de bedding der waterplas achter een eenigszins verheven aardrug, bezet met enkele duinen, over een aanzienlijke breedte droo<>\ Kr vormde zicli daar een moerachtig landwaarts opklimmend strand, dat, bestaande uit banken, platen, slikken en schorren, door toenemenden op- en aanwas langzamerhand het Vlaanderen aan de Noordzijde van den Grnaf-Jansdijk heeft opgeleverd.

De oorspronkelijke kust van Vlaanderen is op verscheidene plaatsen nog terug te vinden. Sporen daarvan komen voor in den doorgaanden zand rug van Calloo over de dinges, Koewacht, Overslag, Selsaete en Doueholte of bouchoute, waar deze aansluit aan bovengenoeniden dijk, aldus genoemd naar een in 1408 ondergane verzwaring door rjiaal Jan. (o). lot daar bestaat de gansche strook, thans onder den naam van Zeeuwsch-Ylaanderen bekend, uit allnvialen grond; tot daar, aan die oude kust, strekte eenmaal de binnenzee over drassige gronden zich uit als over een moerassig aanhangsel van het land der Morinen. Maar liij gemis van stroom en diepte, zooals is opgemerkt, was de waterplas op verre na niet zoo geweldig in hare uitwerking op de kusten als thans.

F<\ enals de daarneven ons gelegen gronden, is dus ook dit water niet meer dat van voorheen. Lag het oudtijds tusschen uitgestrekte moeren, zandvlakten en duinen ingesloten; was liet aanvankelijk ook op de meest diepliggende gedeelten nog met droogvallende banken bezet,

(4) Door Schelde versta men hier en elders uitsluitend dc Ooster-Schelde de e^Lid trVri»s!eli°ehê Kf^ "ICn ^üük "°S holtïoet>

voerde zijne wateren door deze zee niet af, maar vloeiden langs gansch andere wegen naar den Oceaan, (b) 't Was overigens in de oudheid een lang niet minder breede vlakte dan thans; want aan deze zijde moge de moeraelitige kust zich meer zuidwaarts hebben uitgestrekt, aan den overkant lag haar oever daarentegen veel dieper landwaarts in langs het oude gewest der Morinen en Toxandriërs.

Maar reeds vroeg viel aan de overzijde de bedding deiwaterplas achter een eenigszins verheven aardrug, bezet met enkele duinen, over een aanzienlijke breedte droo<>\ Kr vormde zicli daar een moerachtig landwaarts opklimmend strand, dat, bestaande uit banken, platen, slikken en schorren, door toenemenden op- en aanwas langzamerhand het Vlaanderen aan de Noordzijde van den Grnaf-Jansdijk heeft opgeleverd.

De oorspronkelijke kust van Vlaanderen is op verscheidene plaatsen nog terug te vinden. Sporen daarvan komen voor in den doorgaanden zand rug van Calloo over de Glinges, Koewacht, Overslag, Selsaete en Doueholte of Ixiuchoute, waar deze aansluit aan bovengenoeniden dijk, aldus genoemd naar een in 1408 ondergane verzwaring door rjiiial Jan. (o). lot daar bestaat de gansche strook, thans onder den naam van Zeeuwsch-Ylaanderen bekend, uit alluvialen grond; tot daar, aan die oude kust, strekte eenmaal de binnenzee over drassige gronden zich uit als over een moerassig aanhangsel van het land der Morinen. Maar hij gemis van stroom en diepte, zooals is opgemerkt, was de waterplas op verre na niet zoo geweldig in hare uitwerking op de kusten als thans.

Evenals de daarneven ons gelegen gronden, is dus ook dit water niet meer dat van voorheen. Lag liet oudtijds tusschen uitgestrekte moeren, zandvlakten en duinen ingesloten; was liet aanvankelijk ook op de meest diepliggende gedeelten nog met droogvallende banken bezet,

(4) Door Schelde versta men hier en elders uitsluitend dc Ooster-Schelde de e^Lid trVri»s!eli°ehê Kf^ "ICn ^üük tWU*holt™t'