is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerlei vaart; daarna een binnenzee mot zwak getij en weinig vaart; later een stroom niet geregelde getijbeweging en niet geleiden ot' wachten daarop voor hen, die den grooten Tol aan de Schelde zochten te ontgaan; eindelijk een sterkvlietende rivier met hoofdtol voor een drukke scheepsbeweging met een ondergeschikt geleide voor een nog luttele vaart op de eigenlijke Schelde; ziedaar, wat deze vlakte in den loop der eeuwen achtereenvolgens te aanschouwen geeft. Waarlijk er is veel veranderd in de omgeving van het aloude verblijf van Hou. Maar welk een tijdruimte van geweldige levensontwikkeling ligt ook tusschen het toen en de dagen der opdracht aan die heidensche Godheid opgesloten !

Dan, welke verandering het tolwezen ook onderging, toch blijven de bescheiden gewagen van den Tol te Yersekeroord. In 1548, toen andermaal verpachting daarvan plaats had door den rentmeester .Ikhonimi s Sandelijn, te Antwerpen in de Munt, spraken de voorwaarden als voorheen steeds van den Grooten Zeeuwschen Tol met al deszelfs ondergeschikte wachten. Zelfs in de XVIle eeuw, toen de oude lijst van de belastbare goederen aan een herziening onderworpen werd, gewaagden Zeelands Staten nog van den Tol van Yersekeroord als van den Grooten Zeeuwschen Tol. En zulks geschiedde niettegenstaande de Watering van beoosten Yerseke met het dorp Broecke en het oude Tolhuis daarbij gevestigd, sinds lang onder de zoute wateren lag bedolven. Men was liet, door de groote veranderingen in den stroom ontstaan, alstoen zelfs niet eens, waar de nieuwe inrichting te vestigen, (a)

Inzonderheid ook uil het tolwezen trad het langzaam geschikt worden van de Ilonte als vaart duidelijk aan het licht; het was daarom, dat wij dit zoo breedvoerig hebben ontvouwd, en al wat wij daaruit hebben afgeleid, stemt overeen met hetgeen onze kroniek-schrijvers ons deswege

n) Staten-notulen vim lübi blad/.. S»6.