is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk bestond dit'land klaarblijkelijk slechts uit de heerlijkheid van Ellewoudsdijk, waaraan evenwel heel vroeg Coudorpe is vastgehecht of toegevoegd. Beide deze heerlijkheden zijn daarna met een gemeenschappelijken ringdijk tegen de wateren beschut, besloegen eene oppervlakte van ongeveer 1900 Gemeten, en waren in zake het dijkwezen sinds hare vereeniging in velerlei opzicht van elkander afhankelijk.

Van den ringdijk, waarmede dit land was omzoomd, zijn nog brokstukken aanwezig; enkele gedeelten daarvan zijn verloren gegaan, andere in strekking gewijzigd. Aan den noordkant langs de polders Driewegen en Noord komt de oude dijk nog in vrij regelmatigen vorm voor, niettegenstaande deze reeds over eeuwen aan de wateren werd onttrokken of aan verstuiving lag blootgesteld. Langs de Middel-Yve, aan den oostkant van het land, is de oude waterkoeling vermoedelijk reeds kort na de afdamming van dien stroom geslecht, tengevolge waarvan het ambacht van Ellewoudsdijk thans schijnt samen te hangen niet dat van Baarland. Langs West-Borssele en verder van „de Staart" tot aan de Ilaven langs de Ilonte, is de zeedijk, hoewel hielen daar in strekking gewijzigd, nog een stuk van de oude waterkeeriug; van de Haven tot Everinge is de dijk, met uitzondering van een klein gedeelte, en langs Everinge, nog door geene opwerpselen van later eeuw vervangen.

De tijd, waarin ook de dijken van deze watering zijn aangelegd, ligt, zooals wij reeds opmerkten, in het duister. Aan deze moet evenwel een hoogen ouderdom worden toegekend, want hun begin valt ongeveer samen met de aanvankelijke bewoning van het land.

Veel is over het begin van ons dijkwezen geschreven, doch weinig licht daaromtrent verspreid. Wel teekende Abrahamsen in zijn kroniekregister op het jaar 748 aan, als zouden er in Zeeland destijds geene andere inwoners zijn geweest, dan „Noormannen" sijnde Sweeden, Gotten