is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakte van het aansluitende polderland; en dat de afdamming voor velen bezwarend zal zijn geweest, is begrijpelijk, daar bij dusdanige verrichtingen ook toen reeds de taak deizwakkeren naar die der sterkeren zal zijn geregeld.

Ook aan den Zuidkant van het land is de afsluiting in de strekking van G. II. nog na te gaan. Het water daar den naam voerende van Zwin, schijnt inzonderheid nog al vermogend te zijn geweest. Men zal dus bij den overgang ook hier wel met bezwaren hebben te kampen gehad. De Lischput, in de oorspronkelijke richting van den dijk, en dus door doorbraak ontstaan, is ongetwijfeld nog het overblijfsel van een ook toen veroorzaakte breuk.

Maar beide afsluitingen kwamen tot stand, en zooals uit hare gesteldheid blijkt, de werklieden begrepen het ook toen reeds, dat dergelijke ondernemingen alleen over ebstand konden worden volvoerd. Ook (leze, zoowel als de elders aanwezige afdammingen, leveren nog het bewijs, dat zij over gevallen water gesloten zijn. Enkele gevallen toonen het aan, dat men te vroeg een aanvang heeft gemaakt, den loop van het uitstroomende water te stuiten, waardoor uitbuiging en soms ook doorbraak van liet werk het gevolg is geweest; andere dragen daarentegen nog de sporen, dat men bij het volgende getij geen voldoende hoogte had, waardoor overstorting en wegschuring van het verrichte als dan het gevolg was. Alles toont hij het nagaan van dergelijke uitvoeringen, dat de handelingen van den werkman te dien opzichte niet zijn gewijzigd, doch strikt genomen ook niet gewijzigd konden worden.

Het verschil in betrekking tot de uitvoering van zoodanige werken van toen en thans schuilt voornamelijk in de meerdere kracht, waarover men tegenwoordig beschikt. En ongeacht dit voordeel, dat voor den uitvoerder niet gering te achten is, leveren ook heden dergelijke afsluitingen, ook bij het voorzichtigst overleg, nog vaak groote bezwaren op.