is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend. De waterstaatskaart geeft daarvoor 1595 aan, doch ook dat jaarcijfer is ongetwijfeld foutief. Wel liad Fkedemk dk Lutiano, ambachtsheer van Ellewoudsdijk, Goudorpe en Everinge, in genoemd jaar vergunning aangevraagd en verkregen tot het bedijken van een gors of aanwas voor Everinge, maar de polder door hem gevormd, was niet het alsnog bestaande Everinge, dat reeds vroeger aanwezig was.

Sinds lang was Everinge ook in 't stuk van dijkwezen één met Ellewoudsdijk. 't Is in later dagen zelfs een onderdeel geworden van de Watering. In 1525 had dit evenwel nog geen polderbestuur. Maar het had toen ook geene waterkeering in onderhoud. Alleen Ond-Everinge, aan den westkant van het land, had destijds met een sterken stroomaanval te kampen, doch het beheer over die in elk geval jongere aandijking werd gevoerd door Baljuw en Schepenen van Goudorpe met medezeggingsschap van liet Dijksbestunr van Borssele. Beide heerlijkheden, Goudorpe en Everinge, behielden echter hunne eigene Ileeren, die later ook in 't bezit zijn gekomen van de oudste heerlijkheid, van Ellewoudsdijk.

Met alles alzoo rekening houdend, blijkt dat OostBorssele, het oude Hellewoud, aanvankelijk bestond uit de watering van Ellewoudsdijk, daarna uil Ellewoudsdijk en Goudorpe en eindelijk uil Ellewoudsdijk, Goudorpe en Everinge met de daaraan toegevoegde stronken in de wederzijds daarvan ingesloten Yven.

HOOFDSTUK IX.

Grootte van Ellewoudsdijk, Coudorpe en Everinge. De Heeren van Everinge. Hendrik van Everinge. Het slot te Ellewoudsdijk. Slooping en herbouwing van het Slot. Beschouwingen. Tegenwoordige gesteldheid van den grondslag van het slot. De geslachten Van den Kerckhove en Alaard. Ellewoudsdijk, Coudorpe, Everinge en Stuyvesant als parochiën.

Van de oorspronkelijke grootte van Oosl-Borssele is niets