is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P80F. Dr. a NL TER VEEM AIIS1EBDAÜ

i

Eenmaal met vrome oogmerken gesticht, eindigde zij haar bestaan als poldermateriaal. Zelfs de gedenkteekenen op de graven, in de gewijde aarde aan de zonnezijde der kerk, zijn verdwenen. Slechts de plok, waar een en ander eenmaal werd aangetroiïen, onderscheidt zich nog, hoe ouk beploegd en bewerkt, door hare humusachtige gesteldheid van den overigens niet zeer rullen poldergrond.

Ook Coudorpe had eenmaal zijne eigen ambachtsheeren. Ver-Aeciites vader, IIugho van den Kerokiiove, was ongetwijfeld lieer daarvan. En zoo ooit de lezer thans de zoo verlaten omgeving van Coudorpes berg betreedt, zal zeker de vrome Yer-Aechte, de vrouw ook naar de hier bestaan hebbende plaats genoemd, nog wel in gedachte komen.

Uit de hierboven vermelde voordracht van graaf Willem voor een priester van Coudorpe, geheel buiten ambachtsirerechtiffden om, doet vermoeden dat het recht van voor-

O O '

stelling bij de Grafelijkheid heeft berust, of wel, dat het ambacht destijds is geweest een domein. Kort daarna kwam Coudorpe evenwel iu 't bezit der Van Everingks, die ook met de heerlijkheid van Ellewoudsdijk waren verleid.

Everinge. Ook het dorp Everinge, gesticht in den polder van dien naam op het oostelijke eind van hol land, was een parochie, van beperkten omvang, llier en elders enkele, alleen staande woningen langs kronkelende zandwegen; eenige huizingen van werklieden rondom de eenvoudige en nog met riet of slroo afgedekte kerk, en langs wegen en dijken overal struik- en boomgewas, «lat op deze zandachtige gronden zoo welig tierde, zie daar alles, wat ook die parochie Everinge met hare rustige omgeving te aanschouwen gaf. En zoo was het ook in betrekking tot het zoo dicht daarbij ontstane Stuyvesant. Doch hoe gering het aantal bewoners ook van het laatst genoemde plaatsje was, toch had ook dit, zooals reeds werd opgemerkt, zijn eigen kerk.

jr»