is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat al de lasten ten behoeve van deze inlaag, gevoegd bij die, verbonden aan liet overigens al zoo zware onderhoud, te dragen. Velen verlieten hun eigendom. De vruchten te velde van hen, die in gebreke waren gebleven de geschoten op te brengen, werden in beslag genomen, en tegelijk ook de biljetten voor verhuring of verkooping van de „verlaten of geabandonneerde landen" uitgezet.

Veel grond werd in deze dijkage vergraven. In 1504 bedroeg dit ruim 51 Gemeten en in 1507 iets meer dan 39 Gemeten. In 1519 zijn niet minder dan 55 Gemeten uitgeslagen. (//) Door den stormvloed van 1530 ging de polder, nog 160 Gemeten groot, geheel ton onder. Zijne gronden kwamen daarna als gorzen voor, die in 1592 vanwege Ambachtsheeren voor eenentwintig achtereenvolgende jaren werden verpacht voor 5 £ Vis. per jaar.

De grootte van den polder bedroeg in het begin van de XVIe eeuw nog 191 i/3 Gemet. Slechts 30 of volgens de hierboven vermelde overdracht van tienden, 31 Gemeten, behoorden tot liet gebied van Borssele. De oorspronkelijke oppervlakte zal, met inbegrip der strook in het overige gedeelte der Yve, over den binnendijk, ruim 300 Gemeten hebben bedragen.

Nieuw-Everinge, Iets later dan het vorige schijnt het Èveringe op het oostelijke eind van het land te zijn ontstaan, hetwelk naar aanleiding daarvan ook voorkomt als NieuwEveringe. De gronden van deze bedijking waren opgekomen in de ook iets later afgesloten Yve tusschen Ellewoudsdijk en Baarland, doch van het eerste bestaan van dezen toch ook ouden polder is weinig bekend. Na de aanhechting daaraan van den Lutianopolder vinden wij meer daarvan vermeld.

Noordpolder. De Noordpolder, aldus genoemd naar zijne ligging aan den noordkant van het oude Hellewoud, is ook

y) Zie nopens deze vergravingen de daarmede overeenstemmende in den Nieuwepolder op bladz. 153 van dit werk.