is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den Graaf had aangebonden. Dan, op 2U Mei 1313 werden de leenen op Witte van IIaamstkde verleid. Zij worden gezegd te bestaan uit de reeds in 1299 voorwaardelijk overgedragen goederen en uit die, welke toen als gemeenschappelijk eigendom van de broeders Jan, Hendrik en Gostijn waren in beslag genomen. Gezamenlijk bevatten zij een gedeelte duinen van Schouwen en het ambacht van Westland met het dorp Nieuwerhaven; voorts behoorden daartoe de ambachten van Burgh, van Haamstede, van Brijdorpe, van Zuid- en Noordwelland, van Ellemeet en van Eikerzee met vele tienden en andere goederen, daarin en elders gelegen.

liet ambacht van Eikerzee, ten onrechte ook in de stukken genoemd, kwam echter niet aan lieer Witte, liet was door diens vader, graal' Flohis, reeds verleid op Willem Saloenkcu door graaf Jan 1 was het Huis in Noordwelland verkocht aan Willem Glauwaerde, wellicht de zoon van Gilles Glalwaerde, burger van Brugge, die in vereeniging met Geiiaiu» Baert in 1290 een schuldvordering had ten laste van 's Graven Jans vader van 190 pond. («)

Alles met aandacht nagaande, blijkt dat de ambachten van Haamstede en Burgh, waarvan de overdracht reeds in 1229 voor Gostijn van Somerland in uitzicht was gesteld later werkelijk op dat geslacht of op de Van Benesses zijn overgegaan. En opmerkelijk is het, dat juist een tijdperk van een jaar en zes weken ligt opgesloten tusscheu het verlei van Bakendorp en Oudelande in West-Baarland op Hendrik en Gostijn van Benesse en de definitieve overdracht van hun familiegoed aan heer Witte van Holland. Het blijkt dus dat men in Schouwen ten deele met onversterfelijke leenen heeft te doen gehad, want juist was voor de aanboording daarvan door rechthebbenden daarop een zoodanig tijdsverloop bepaald.

a] f. van Mieris. Groot charterboek Deelll folio 133.

Mr. L. 1*1». C. van den Bergii. Oorkondeuboek Deel 11 no. 901, 900, 1)10.

James dk -Fkemerv. Supplement op het oorkondenbook no. 203 en 308.