is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als uitvoering daarom ook ten zeerste onze aandacht.

Het was dan 20 Juni lii5 toen Philips van Bourgoxdië onder andere werken, Dijkgraaf en Gezworens van de Breede Watering bewesten Yerseke ook machtigde „een dam te slaen in de Zwake, tusschen 's Gravenpolre en Borssel, so groot ende zwair, dat men die kon gebruiken met wagens ende pairde". Met de afdamming beoogde men flus een volledig of watervrije aansluiting van Borssele aan Zuid-Beveland tot bevordering van liet onderling verkeer. Omtrent het gebruik van den verbindingsweg vindt men bepaald, dat „al degenen, die den dam zullen gebruken ende dairover lijden mit overriden oll' anders, zullen geven halIV also vele als zij nu ter tijt geven in 't Veer van overvaren"; en nopens liet instandhouden daarvan beval Philips „de dam zoolang te onderhouden „tut ter tijt toe, dat desen die lande aldair also sal verlanden, dat mense mocht bediken tot enen corenlande." («)

De dam, die Borssele met Zuid-Beveland verbond, strekte van den Molendijk bij liet dorp 's Gravenpolder, tot aan den dijk van den Nieuwen-IIoondertpolder. Hij was 800 Meter lang. (o)

Ook met het oog op deze afmeting kan de afsluiting van de Zwake aangemerkt worden als een hoogst merkwaardige onderneming. Dan, de eigenlijke vaargeul was bovendien nog belangrijk diep en de stroomsnelheid daarin, vooral over de eb, van beteekenis. Van een en ander liggen de bewijzen in de plaatselijke gesteldheid nog voor de hand.

Dikwijls heb ik op dien gelegden dam neergezien en inij in oogenblikken van gepeins afgevraagd, hoe diens opwerking is mogelijk geweest in een eeuw, in welke men nog over zulke gebrekkige hulpmiddelen daarvoor te beschikken had. En toch, de verbindingsweg kwam tot stand, in weerwil van

a) Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer. Boergoeusehe charters, bladz. 81 of F. van Mif.ras iu manuscript.

o) Zie. de kaarten III en IV.