is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgangers en opvolgers, (o)

Tenzelfden tijde droeg Willem van Strena of Strijen met zijn broeder IIugo en zijne zusters liet goed, genaamd Heiligenberg in bet bisdom van Luik, over aan de Abdij van Ter-Does, en ook onze graaf Floris bedacbt alstoen die stichting door vrijdom van belasting over 10 Gemeten van baar eigendom toe te staan. (6)

Ook graaf Willem verklaarde in 1213 100 Gemeten land in bet ambacht van Oostkapelle in Walcheren en de kerk van Rijnsburg toebehoorende, vrij van heervaart en beden. De Landvorst zeide dit te doen, zoo tot heil zijner ziel, als van die zijner echtgenoote, Aleida van Gelre. Hij deelt ook mede, dat het land de kerk van Rijnsburg toebehoorde, als zijnde het, schoon toen nog bezwaard met lasten, door zijn broeder Dirk VII daaraan toegedacht, (c) De Maria-Abdij, hierboven bedoeld, en zoo vroeg met goederen begiftigd, beschikte ook over een half „hevene" of over 100 Gemeten eigendom in West-Souburg. In betrekking tot dezen grond schijnt men later in liet onzekere te hebben verkeerd, of ook daaraan al of niet vrijdom van belasting verbonden was. Dan, graaf Flüris V, op 10 Mei 1272 te Middelburg zijnde, besliste dat onder de 100 Gemeten, voor welke door de Graven Philips van Vlaanderen en Kloris van Holland onthefling van beden was verleend, ook de 100 Gemeten in West-Souburg waren begrepen. (<])

Ook later komen dusdanige tegemoetkomingen aan kerken en kloosters voor. De Ambachtsheer van Raarland, Floris van Henegouwen, hebben wij hiervoren aangehaald als begiftiger van het klooster Noorddijk in Noord-Reveland. (.r) Dan, dergelijke schenkingen, niet van de graven uitgaande, hielden ook niet in onthefling van belasting van den eigen-

fi) James de Frf.mf.rv. Supplement op liet oorkondenboek van Holland en Zeeland no. 17 b) Mr. L. Th. c. van den Bekgh. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Deel I no. 167 en 1G8.

e) Ibid. Deel I no. 237.

q) James de Fremf.ry. Supplement op liet oorkondeuboek van Holland en Zeeland, 110.1G5. x) Zie bladzijde 282 van dit werk.