is toegevoegd aan uw favorieten.

Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 1876-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestellen. I)c hoofdzakelijk van de vereeniging « IJmiiiden's Belang» — eene vereeniging die in den loop dei' tijden op velerlei gebied nut heeft gesticht — uitgaande beweging om eene meer nabij gelegen begraafplaats nam toe. Men wendde zich eerst tot liet Gemeentebestuur, dat daarop overleg pleegde niet onze maatschappij. Waai-, naar het scheen, door dat bestuur, geene stappen in de gewenschte richting zouden worden gedaan — was het gevolg, dat door onze maatschappij zelve de zaak werd ter hand genomen.

Kr werd besloten tot den aanleg eener begraafplaats ter oppervlakte van ruim één en een halve hectare, tot welke een thans begroeide verharde weg toegang verschaft.

liet welslagen der beplanting langs dezen weg, gal' onze maatschappij aanleiding — mede niet het oog op de verfraaiing en de verhooging der aantrekkelijkheid harer bouwterreinen — tot bebossching nabij de begraafplaats over te gaan.

Deze begraafplaats werd, na vaststelling der billijk gestelde tarieven, op I April 189(3 voor het gebruik opengesteld. Met het toezicht werd belast de veeljarige trouwe dienaar onzer maatschappij, hare opzichter Jan Bhaam.

Wij stipten reeds meermalen aan, dat de maatschappij IJmuiden hare goede zorgen had uit te strekken op velerlei gebied.

Is reeds de stichting eerier begraafplaats door eene maatschappij, welke zich de exploitatie harer terreinen ten doel stelt, een daad, die alleen bij zeer breede opvatting harer bemoeiingen daarbinnen valt. van dat ruime begrip van het ons ten taak gestelde moge getuigen — om slechts enkele feiten te noemen —. dat in 1882 bij den bouw van het voor den Protestantschen, in 1884 bij dien van het voor den Roouisch Katholieken eeredienst bestemde kerkgebouw,