is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Deventer, 8 september 1864 - 8 september 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van buiten, slechts door eene smalle spleet naar binnen vallende, den in zijn nauwe wereldje gevangene vreemdsoortige schaduwen en schijnbeelden voortooverde.

De Hoogere Burgerscholen in Nederland, naar het model der Realschulen gevormd, hebben vrij wat minder te klagen gehad over onbillijke bejegening van de zijde der Regeering. Wel heeft men de Hoogere Burgerschool van andere zijde dikwijls hard gevallen en begon er al gejammer, vóórdat men haar den tijd luid gelaten om te toonen, wat zij was.

De laatste kwart-eeuw is een tijd van algemeene gisting geweest in het politieke, het wetenschappelijke, het religieuze. Zulke tijden hebben hun groote nut voor de toekomst; in den regel zijn zij het uitgangspunt van verbeterde toestanden. Daarvoor moet dan ook het schouwspel geduld wonion van de ontelbare hervormers en apostelen, die in zulke tijden uit den grond opschieten, de wereld in rep en roer brengende met hunne leuzen en hun disharmonieerend marktgeschreeuw . Zoo is het ook gegaan hij de aanvallen op de H. B. S., in welke, nu reeds vele jaren lang, heele en halve en heeleniaal niet-deskundigen de bazuin steken tegen den hestaanden toestand. Onder al dat bazuingeschal is de school, ongelijk aan de muren van Jericho, overeind blijven staan. — Hoe lang nog?

Het programma overladen met leerstof; de leerlingen overladen met geestelijken arbeid; de methoden van het onderwijs niet in overeenstemming met de oischen van het practische leven!

Dat zijn de thema's, waarop in alle mogelijke toonaarden variaties zijn gefantazeerd, waardoor de school in opspraak en verdenking werd gebracht, en waarmede zelfs het land werd afgereisd. Want inderdaad heeft zich het verschijnsel voorgedaan van den propaganda-reiziger in onderwijszaken, welke het land doorgegaan is — niet goed doende.

Zijn dan de opgesomde grieven niet ernstig genoeg om verlangend naar verbetering uit te zien?

Dat zijn zij zeker; doch zij zouden het nóg meer zijn. indien zij de zuivere uitdrukking waren van niets dan de waarheid.

Dat evenwel — met nadruk zij het gezegd — zijn zij niet.

Waarheid en verdichting, overdrijving en valsche aetiologie