is toegevoegd aan uw favorieten.

De politieke partijen en het volksleger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dit als 0011 |>lioht die vanzelf spreekt. Wij zijn oven„min vijanden van het vaderland, want hot vaderland „behoort even goed aan de socialisten als conservatieven „en nationaal-liberalen, enz.

En elders schreef hij (zie N. 11. Courant 29 April 1907). ,,De auti-militairistische denkbeelden van Hervk „•zijn in do Duitsche sociaal-democratie onmogelijk. Zoo„lang er gevaar is en oorlogen mogelijk zijn, moet elk „volk een voldoende inrichting hebben om weerstand „te bieden aan een aanvallenden oorlog en zijn eigen „grondgebied tegen den inval van den vijand te verdedigen; om die reden schrijft de Duitsche sociaal„democratie op haar program: 1°. Behoorlijke opleiding „van allo burgers tot don krijgsdienst; 2°. Vervanging „van do staande legers door militie".

Ik zou er ook aan kunnen herinneren hoe op hot soc. congres te Nancy van 10—12 Augustus 1907 de theorie v;in Hkrvé veroordeeld werd met 251 togen 23 stemmen.

Laat een ieder, ook de soc. democraat, toch doordrongen zijn van deze waarheid, dat, indien wij ons te zijner tijd niet weten te verdedigen en wij eenvoudig worden ingepalmd door een naburige mogendheid, de nadeelen ontzettend zouden zijn. Onze zonen — niet 30, maar 15 50 % voor twee jaren weggevoerd naar garnizoenen 'ver buiten ons vaderland om anderer belang te dienen en onderworpen aan een tucht, waaraan zij slechts noode zouden kunnen wennen: ons land daarentegen overdekt met vreemde miliciens met andere taal,, zeden en gewoonten; de belastingen verhoogd en de arbeidsmarkt overvoerd met vreemde producten en vreemde beschermde werkkrachten ; beperking in hooge mate van burger- en politieke rechten ; verlies van de baten uit onze koloniën, die al spoedig in andere richting zouden vloeien ; het wegdringen uit allerlei staatsbetrekkingen van Nederlandsehc burgers, het onderdrukken van onze taal.... en wat al niet meer ?

M. H. Ik geloof den sociaal-democraat als het er op aan komt even goed Nederlander als gij en ik. Ik ben