is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oploswarmten in het algemeen, die van Cd S O4 8/3 H 2 O in het bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de ionisatiewarmte bij azijnzuur gering is, is de kans groot dat hier een positieve warmteontwikkeling optreedt. De proef leert, dat dit inderdaad het geval is.

Bij natriumbutyraat vindt men een negatieve ionisatiewarmte. Petersen ') vindt bij dit zout een positieve verdunningswarmte. De tegenspraak tusschen deze beide feiten kan dus alleen door het aannemen eener positieve voluumwarmte worden opgeheven.

Zijn de tot nu toe meegedeelde feiten niet in tegenspraak met de theorie, zoo rijzen moeilijkheden ten aanzien van KNO;r Immers, wij vinden bij toevoeging van vloeibaar KXO;i aan water een warmteabsorptie. Nu zal de ionisatiewarmte van dit zout stellig positief zijn; een negatieve warmteontwikkeling is dan niet te verklaren, tenzij de smeltwarmte gecorrigeerd voor gewone temperatuur veel afwijkt van die bij 't smeltpunt. Er bestaat derhalve reden aan de juistheid van de bepaling der smeltwarmte re twijfelen

Beschouwen wij nu het deel der mengwarmte-kromme, grenzende aan de zout-as. Wat zal plaats hebben bij toevoeging van weinig water aan gesmolten zout ?

Tot voor korten tijd wist men van den moleculairtoestand van deze vloeibare verbindingen niets. Weinige jaren geleden is een onderzoek ingesteld naar de geleidbaarheid van KN03 door Kramers 2)

Hij onderzocht oplossingen van KNOs in water bij verschillende temperatuur en concentraties. Ilij ging tot zeer geconcentreerde oplossingen en eindelijk tot 't gesmolten zout zelf. Hij vond vooreerst, dat gesmolten KNOs een belangrijke geleidbaarheid bézit en

ten tweede, dat de specifieke geleidbaarheid >.= ^ bij stijging

van het gehalte aan KN03 toeneemt, een maximum bereikt bij een ongeveer 50-procentige oplossing, om daarna geleidelijk, zonder sprong, tot de waarde te dalen, die men bij gesmolten zout vindt.

Dit is een belangrijk resultaat, daar het leert, dat toevoeging van KNO., aan water hetzelfde effect heeft op de geleidbaarheid als toevoeging van water aan KNOs. Het doet wederom zien, hoe verkeerd het is, bij zoutoplossingen aan het water een bijzondere rol toe te kennen.

') Zschr. phys. Ch. 11. 178.

Arch. Néerlandaises. Sórie II Tome I p. 455.