is toegevoegd aan uw favorieten.

Dam, Damrak en Centraal Station

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene proeve van zulk eene radikale \erbreeding heb ik getracht te geven in plan II, (gewijzigde toestand) dat de volgende belangrijke voordeelen en verbeteringen aanbiedt:

ft. De oppervlakte (125 bij 125 Meter) is nu van dien aard, dat liet hedendaagsch verkeer er mede tevreden zal zijn; (al te-groot mag een plein in een oud stadsgedeelte ook niet worden) en de grondvorm drukt nu beter uit de eigenaardige positie, welke het plein inneemt.

I). De benauwde toegangen van uit Paleisstraat, Mozes en Aiironstraat, Damstraat en liokin zijn nu op eene breedte gebracht, die belemmeringen van het verkeer zoo goed als uitsluit.

c. De grootte van het plein is nu beter in evenwicht met de massa van het Paleis-Raadhuis en is voor een overzicht van dit belangrijk bouwwerk zeker ruim voldoende. Komende van den Nieuwendijk of van het Rokin, kan men het gebouw zelfs onder een behoorlijken hoek opnemen.

(I. Ook de Nieuwe Kerk, nog altijd met leelijke puisten ontsierd en aan de Nieuwendijk-zijde heel brutaal bijna weggebouwd, zal nu veel bijdragen tot de artistieke verbetering van dien Damboek.

i'. Door het amoveeren van den ouden rommel tusschen Vijgendam en Warmoesstraat, komt voor een nieuw te stichten Postkantoor een terrein beschikbaar, groot 40(10 M-. (het oude beursterrein is maar 2200 M-1). zoo als er zeker geen tweede in de stad te vinden zou zijn. Het daarop te stichten gebouw zou de ondergeschikte pendant van het Paleis-Raadhuis moeten zijn en tevens de hoognoodige functie vervullen van ,overgang tusschen het te-veel domineerende Paleis en de om het plein geschaarde particuliere gebouwen".

Denkt men zich nu de vrijwel waardelooze, meest leelijke, particuliere gevels achteruit gezet, niet alleen, maar ook (herbouwd) ten genoege van de artistieke commissie, in een genre, passende bij het Raadhuis en bij een (ik zou zeggen) in oud-Hollandsch gebouwd Postkantoor, dan lijdt het geen twijfel, of de herboren Dain zou blijken, afgedacht van de practische voordeelen, een model