is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland Seran en zijne bewoners

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerugtje meer kreunende goed, 'er met ruwe schoenen door te stappen, 67/ afo van Hoewamohel te laten weten,

dat, zoo imand hier tegen kikken dorst, hij die als een muiter en oproerigen aanstonds den kop doen afslaan of zoodanig straffen zou, dat 'er een ander zich aan kon spiegelen

En aldus is geschied en gebleven tot op den huidigen dag. Eerst in het begin van 1800 zijn de negorijen Loehoe, Iha en Koelor op hunne tegenwoordige plaats teruggekeerd en nog veel later werd Lokki weer bevolkt, de negorij Lisiëla, bevindt zich thans op de Noordkust in de afdeeling Wahaï; de dorpen Asaoedi, Masawoi, Keilang en Boano HatoePoetih, zijn nog thans op Manipa gevestigd. Al de overige bestaan hebbende stammen zijn uitgeroeid en van de kaart verdwenen ').

In 1660 braken eenige onlusten, aangestookt door de lieden van Seran Laoet op Oost Seran uit, doch een hongitocht, onder kapitein Paulus Visscher met 32 corra '2, hield den 30sten October eene duchtige opruiming onder de afvallige dorpen, zoodat de vrede den ioen Februari 1661 weder geteekend was. In het vredesverdrag kwam onder meer art. 16 voor, luidende:

» Tot erkentenis zullen de Orang Kajen in dezen gemeld jegenwoordig aan de E. compagnie uitkeeren vyfentwintig kloeke slaven, ende alle jaaren in de maand April 30000 Atappen aan 't Fort tot Goeli Goeli leveren, waarvan sy luiden de repartitie onder malkanderen zullen mogen maken'' De inboorlingen konden hieruit wederom zien dat het met de E. compagnie kwaad kersen eten was.

Met het vertrek van den heer De Vlaming den 24sten Mei 1656, viel er behalve bovenvermelde onlusten op

') Valentijn schatte het aantal bewoners van Hoeamoal op 11612, waaronder 2030 weerbare mannen