is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het rijzige priesterkoor binnen, hulde beelden en altaren in gouden gloed en tooverde de levendigste tinten op muurvlak en kerkboog (i). Het indrukwekkend bedehuis werd, evenals het klooster, aan den H. Thomas van Aquino, den engelachtigen Leeraar, toegewijd, terwijl de kerkwijding jaarlijks op den Zondag na Sint Matthaeus, den 2isten September, moest gevierd worden. Een gedenksteen in den kerkmuur hield weleer het heuglijk feit door het volgend rijmvers in herinnering : A Is men schreef duysent vyf liondert drie en acht Werd den eersten steen aen dese Kerck ghebracht.

Zeventig jaren na de stichting, in het jaar i538, verwierf het klooster door een aanbouw tusschen de Vischpoort en het Eiland zijn laatste uitbreiding. Het beantwoordde nu aan alle eischen van het religieuze leven. In de eenvoudige kloostercel kon de religieus zich ongestoord door studie en gebed voorbereiden tot het apostolaat ; in de stille kruisgangen, voortschrijdend over de graven zijner Broeders, vond hij stof tot ernstige overpeinzing, in den geurenden kloosterhof genoot hij eene rustige verpoozing na uitputtenden arbeid, terwijl altijd en overal het teeken der Verlossing hem toeriep: Per crucem itur ad salutem. ,,Door het Kruis „gaat men ter zaligheid." (Thom. Kemp. Cont. 23. n. 3.)

(i) De Broerenkerk moet eertijds beschilderd zijn geweest. Het overkalken eener ontdekte muurschildering in 1856 wekte bij verschillende kunstminnaars de heftigste verontwaardiging op. (Dietsche Warande. 2 jrg. blz. 161).

2