is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen zijner leden waren nog te goed katholiek, of vreesden te zeer den rechtmatigen toorn des stadhouders, den Hertog van Aremberg. In onderhandelingen zocht men een uitvlucht. Dit dralen werd het volk moede ; waarschijnlijk had het vernomen van de beeldstormerij, die elders recht voor ruw geweld deed wijken ; wat hiervan zij, het brak de Onze-lieveVrouwenkerk open en stelde zijn predikant op den kansel. Nu werd de burgerij in twee partijen verdeeld, die elkander de regeering betwistten, totdat Alva in i568 voor de rechten der Moederkerk optrad en alle uitoefening der nieuwe leer onder bedreiging van zijn geducht zwaard verbood.

Wat was in die veelbewogen dagen het lot der Predikheeren? Trouw aan het aloude geloof, door Willebrordus weleer gepredikt en door de vaderen beleden, trouw aan hunne roeping: de verkondiging en verdediging van de leer des heils, gingen zij voort de geloovigen te onderrichten, de wankelmoedigen te bevestigen, de afgedwaalden terug te voeren. In hunne kloosterkerk predikten zij, zooals de stukken uitwijzen, niet alleen op alle Zon- en Feestdagen, maar ook op dagen, gewijd aan de vereering der H. Maagd Maria, der HH. Apostelen, der HH. Maria Magdalena, Catharina en Agnes. Gedurende den Vastentijd verkondigden zij Gods Woord daarenboven in de week. Meermalen in het jaar traden zij ook op in de Sint-Michaelskerk en de kloosterkerk van Bethlehem.

Ondanks de benden struikroovers en brandstichters, die de wegen onveilig maakten, de kwaadwillige andersdenkenden, wier afkeer en vijandschap zich niet tot inwendig wrokken zal bepaald hebben, begaven de