is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over tinamalgamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

caties bij de amalgamen, hetzij de verandering wit in grauw hetzij omgekeerd, is niets met zekerheid gevonden.

5°. Amalgamen van 0.3 tot ongeveer 85 at. % tin vertoonen bij — 34°,5 eenen omslag, die bij warmtetoevoer met uitzetting gepaard gaat. Deze omslag neemt van af' 0.3 at. "/» bij hoogere concentraties eerst toe en daarna af. Het maximum is niet met zekerheid te bepalen, hoewel de meeste proeven er op wijzen dat dit maximum bij eene concentratie gelegen is, die kleiner is dan 50

6'. Het eindstolpunt van alle amalgamen tot nabij 60 ligt bij ± — 38°.6. Het thermisch en dilatometrisch effect neemt met grootere concentraties voortdurend af. Bij warmte toevoer heeft uitzetting plaats.

7". Tusschen ongeveer — 37° en — 34°,5 geschiedt eene transformatie, die met inkrimping gepaard gaat. Deze neemt met grootere concentraties af en sterft tusschen 60 en 75 uit.

Rekening houdende met deze gegevens heb ik drie cT voorstellingen ontworpen, die ik achtereenvolgens hier wil behandelen.

A. Eerste onderstelling.

Denken we dat de omslag bij — 34°,5 de verandering is van mengkristallen met wit tin in mengkristallen met het grauwe tin — kortheidshalve zal ik de uitdrukkingen: witte en grauwe mengkristallen bezigen — dan kunnen we naaststaande voorstelling van het cT diagram geven (fig. 13).

De redenen die tot deze onderstelling aanleiding gegeven hebben, zijn de volgende In de buurt van 20^ is geen enkele