Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v;:.)a- v. i. commi-».. met een bezoek aan liet loger der

V. S. -r Coblenz e. " — .

— vin ce ...missie i. z. dor beroepsonderofficieren 112-*.

— in l.-:" _at. congres v::r oe weerkracht 1!'19 112—*.

— i-.: stas-.-. ommissie i. :::• fmaking plassen beoosten de Vecht . T71- •:

— mir*nt het wed. en zenfonds der Eur. officieren v. h. N.-I.

Lecer 83-_E-

— • ctrect het wed.- en w--: nds V. Eur. rail. beneden den rang

v. cff. b. d. Kol. tr

- jij.rt"it de eigen pens.——fondsen voor de Ind. landsdienaien . • sö -

— ' -Vcom:- l«sie I. z. werfca? v. li. dienstvak der mil. intendance . 8ül—2

— Kr aïg."vergadering v. i. Ter. ..Het Ned. Roode Kruis" PIS—"

— ï-rzetk Amer. mil. att.v.a. d. K. M. A 1160-

— v«»!t*Kidiag electr. verlichting der K. M. A. 1892 11..-

— ï-.tr. beu* v. schuilplütsen o. h. scliietterrein v. d. Legerplaats

tjj * 21ö«—-

— van de ?:aatscominisste i. z. de oprichting van een sleeptank . . 2994 I

— ier locauale tot bece-king van het kolenverbruik op zee-

" 4S55 — ■>

— xr.c de permanente commissie voor opnemings- en kaaiteerings-

werkzaamheden in

— van he: Eorsto Ned. wegen-congres o

— betr. verkeerswaarnemingen in 1923 • • 5515—.

— over de werkzaamheden i. z. kanalisatie van do Maas in Ne¬

derland 5610—5

— der commissie i. z. de water vrije ophooging van den Beerschen

Overlaat (

— van de staatscommissie i. z. don aanleg van een verbeterden

♦ scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven*R\jn 5672—-

— der commissie i. z. wyz- der afsluiting v. h. Y 5691—11

— der commissie i. z. baten afsluiting en droogmaking Zuiderzee. . 5691-li

— der staatscommissie i. z. hooge waterstanden tijdens stormvloed

1916 op benedenrivieren 5i89—3

— v. d. commissie voor 'sR;iks geschiedk. publicatiön 58<6—2

— van de militaire exploratie v. Ned. Nicuw-Guinea 1907-1915 . . . 6468 -5

— van de commissie tot herziening van do staatsinrichting van

6524-11

— van de commissie tot hervorming van de Inlandsche Rechts¬

school

— van den economischen toestand der Inlandsche bevolking 1924. . 654» 1

— gemeente-gasfabriek Breda Al

— hoogdrukwaterleiding Breda 6899 -A-

— gem. electriciteitsbedrvf Breda . . . . 6899—AS

— v^eartsen^k. dienst en gezondheidstoestand veestapel. ...... 6905—1

— E^ksseniminrichting • 6905—2

t. d. commissie v. onderzoek n. de toestanden i. h. bouwbedrijf . 690<— 9

— Boekit-Asam steenkolenmijnen ^921

— Stenograf! — v. h. Tweede Kol. Ondorwvjscongres 1919 ...... 6975-ES

— <ier Vereeniging tot bevordering v. h. bibliotheekwezen in N.-I. . <065—li

— v. h. eerste Ned. bibliothecarissen-congres 7065—1:

— mustrum I. en v.-kunde en mar. museum „Prins Hondrik .... 7126—1

— der voordrachten van leden v. h. Bataafsch Gen. der proofonderv.

wijsbegeerte Rotterdam Ï2ÏÏI 3

Verzameling van de meeat belangrijke artikelen uit ©enige alg. orders

en bepalingen 441S—t

Vestingartillerie. Onze — 1S95—1

Vierteljahrsschrift, Schweit — für Kriegswissenschaft 7249-i

Sluiten