Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om den glans van het menschelijk leven te verhoogen, en zij zijn op zich zelf zoo weinig „wereldsch", dat ze naar Zijn ordinantie eens zullen sieren de fundamenten van den muur van het nieuwe Jeruzalem.

(Openbaring 21 : 19, 20.) .. ..

En toch, edel metaal en edelgesteenten, zij zijn van geen waarde

tegenover de Wijsheid. (Job 28 : 15 19-)

Zij is kostelijker dan robijnen. (Spreuken 3 : 15.)

XIII.

DE PLANTENWERELD.

Hij sprak ook van de boomen: van den cederboom af, die op den Libanon is, tot op de hysop, die aan den wand uitwast.

1 Koningen 4 : 33a.

Na 's Heeren ordinantiën voor de wereld der mineralen, moeten

thans die voor de plantenwereld besproken.

Over het ontstaan van de plantenwereld door schepping is, in \ erband met en ter weerlegging van de tegenwoordige evolutieleer, reeds vroeger gehandeld, en wel in het Inleidend Deel. W ij hebben aan dit onderwerp toen drie hoofdstukken gewijd en moeten het hier, waar van de bestaande natuur wordt gehandeld, laten rusten.

Openbaart de natuur in het algemeen ons, zooals de Schrift leert, de heerlijkheid Gods, dit geldt ook van de plantenwereld Een Christen ziet ook in haar 's Heeren eeuwige kracht en Goddelijkheid Hij zal aan haar schoonheid zijn bewondering niet onthouden. Als bosch en veld in zomerdos prijken, zal zijn hart er niet koud onder blijven, als ziin oog wordt aangedaan door de wondere kleurschakeenng in e groen gebladerte, door de kleurenpracht der bloemen. Dan zullen, indien dat hart goed staat voor zijn God, er gedachten van aanbidding en lof uit opkomen, en van de lippen een toon worden gehoord als uit Israëls psalmen: „Zijne majesteit is over de aarde en den hemel.

Maar ook een goed Calvinist geniet in de natuur.

Hii gelooft, dat zijn trouwe God haar heeft geschapen, ook opdat zij den mensch zou dienen; zou dienen ook om hem genot te bieden met haar planten en bloemen.

Zoo geloofde Calvijn zelf het.

In de kruiden, boomen en vruchten, zegt de groote reformator, heeft God zich, behalve hun velerlei gebruik voor den mensch, ook ten doel gesteld hun aangenaamheid voor het oog en liefelijkheid van

Sluiten