Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij het wenschen. Zoo kan de bezitter van een duinstreek onder bepaalde omstandigheden wel wenschen, dat het alles vlakke, vette kleigrond werd; maar hij wil het niet, want hij weet, dat het nu eenmaal onmogelijk is. En zoo kunnen — een bedenkelijk, thans veel voorkomend, ziekelijk verschijnsel — sommige vrouwen wel wenschen mannen te zijn; maar zij willen het niet, want zij weten, dat aan haar vrouw-zijn nu toch eenmaal niets te veranderen valt.'

En dat alles gaat niet alleen door voor het zienlijk-stoffelijke, maar wel degelijk ook voor het onzienlijk-geestelijke.

Het wezen van een engel b.v. is nu eenmaal geest. Een daemon, een gevallen engel zou, o, zoo gaarne, wenschen óók vleesch te zijn. Daarom hebben zij dan ook in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde menschen in bezit genomen en bidden zij Hem, als Hij uit den bezetene van Gadara ze uitdrijft: dat Hij hun wilde toelaten in de zwijnen te varen, die zich daar tegen de glooiing van de bergen om het meer Tiberias bevonden. En als Jezus ze dat dan toelaat, stort straks heel die kudde van bezeten zwijnen in het meer.

Maar met dat al waren die engelen niet eerst menschen en toen later weer zwijnen, maar zij bleven geesten.

Dat was hun natuur, en die viel niet te veranderen.

En zoo is het ook niets slechts met uw lichaam, maar eveneens met uw ziel.

ÏNiiets slechts aan de kleur van uw oogen, of aan de lengte of de kortheid van uw ledematen valt nu eenmaal niet te veranderen, maar evenmin aan uw aangeboren karakter, aan de meerdere of mindere scherpzinnigheid van uw geest, aan uw bezit van of gemis aan talent; en ook het genie wordt niet gemaakt maar geboren, en is nu eenmaal een scheppingsgave Gods.

Maar het gaat nog veel verder.

Ook uw denken als zoodanig staat niet aan uw willen. Gij kunt toch niet anders denken, dan naar de vaste wetten en in die vaste vormen, welke God daarvoor geordineerd heeft.

En zoo ziet ge dan ook, hoe het natuurlijke, wanneer gij het nu niet bedoelt als tegenstelling met het geestelijke, niet slechts het stoffelijke, maar ook het geestelijke omvat.

Neemt ge echter het natuurlijke in tegenstelling met het geestelijke, dan ziet dat geestelijke niet op het geestelijk wezen uwer ziel, maar op den geest die in u is, of, juister, niet eens op dien geest zelf, maar uitsluitend op zijn werkingen; op de wilswerkingen en daaruit opkomende handelingen. Dat toch het bloed door uw aderen stroomt, uw haren en nagels groeien, uw longen ademen, zijn altemaal acties, werkingen tn u, maar geheel onafhankelijk van uw geest en van uw willen, en daarom juist zijn het natuurlijke acties. •

. Maar als ge daarentegen in de kerk uw opmerkzaamheid wilt richten op de preek, en uw gedachten nu ook, zoolang de preek duurt, niet laat afzwerven; als ge een boozen hartstocht, dien ge voelt

Sluiten