Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EIGENDOM. — BEOORDEELING VAN HET COMMUNISME.

zien lijden, en het woord van Jezus: „Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u leenen wil," (Matth. 5 . 42) wijst ons, ook binnen zijn door de Christelijke wijsheid geëischte grenzen, den weg tot de opheffing van de snijdende tegenstelling tusschen overvloed en gebrek, door de Christelijke liefde.

Maar deze plicht der mededeelzaamheid is een plicht der heilige liefde en niet een z.g*. rechtsplicht, die kan worden afgedwongen.

. ^an een recht op onderstand kan men daarom zonder meer niet spreken.

Daarom schept dan ook de Christelijke liefde een waarlijk zedelijke gemeenschap der goederen, en spreekt ook onze Heidelbergsche Catechismus van het „den nooddruftige helpen". Het „communisme" der Jeruzalemsche gemeente, naar wij zagen, ten slotte mislukt, wortelde toch metterdaad in dit beginsel der Christelijke liefde.

Daarentegen wortelt het Communisme juist in een gansch ander beginsel.

.. Yan ,het echt zedelijk beginsel der vrije mededeelzaamheid uit heilige liefde is^ het Communisme het spotbeeld. Geen liefde, maar zelfzucht toch bezielde de „booze wijngaardeniers" uit Jezus' gelijkenis, toen zij den grond en de verdere productie-middelen tot gemeenschappelijk eigendom wilden maken.

De tegenstelling tusschen arm en rijk, tusschen overvloed en gebrek, moge al de aanleiding tot het Communisme zijn, de voor zijn ontwikkeling gunstige atmosfeer; zijn beginsel is de zondige miskenning van het door God aan den mensch verleende eigendomsrecht. Is diefstal en roof de tot daad geworden zondige gedachte, dat de bezitter zijn eigendom onrechtmatig bezit en dat men, door met list of geweld in te grijpen, dit onrecht moet herstellen, het Communisme brengt deze gedachte in systeem. En wat nu dit systeem zijn kracht geeft, is uiteraard met deze gedachte, maar juist die, waarvan zij het spotbeeld is de mededeelzaamheid der liefde. Naarmate dan ook de maatschappij verontzedelijkt is, de heilige liefde al zeldzamer wordt, omdat het oprechte geloof gaat ontbreken, wordt, onder Gods bestel, tegen den boozen daemon van het egoïstisch kapitalisme losgelaten de booze daemon van het Communisme, niet minder geweldig en moorddadig.

Wanneer op een groot deel der samenleving van het Communisme een machtige bekoring uitgaat, dan ligt daarin voor zulk een samenleving een ernstige vermaning, zich te herzien; dan staat het met de sociale gerechtigheid, met de maatschappelijke zedelijkheid niet goed.

Dan ligt daarin een ernstig vermaan tot bekeering; tot terugkeer tot het geloof, waaruit de liefde opbloeit, wier macht alleen het hatend egoïsme kan overwinnen.

\ onden wij alzoo, dat het relatieve Communisme zonder eenig privaat-bezit, als in strijd met de eischen des natuurlijken levens, en

Sluiten