Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'S IIEEREN ORDINANTIËN.

IX.

BEOORDEELING VAN HET SOCIALISME.

(Slot.)

Want die twijfelt, is eene baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neer geworpen wordt.

Jakobus 1 ^ 64.

. behandeling van het achtste gebod eischt in onzen tiid zekere uitvoerigheid.

De communistische en sociaal-democratische theorieën, die zijn opgekomen naar aanleiding van de maatschappelijke nooden en in welker toepassing sommigen de middelen zien die uit deze nooden zullen redden, terwijl anderen daarin niet anders kunnen zien dan middelen erger dan de kwaal, — deze theorieën hebben in het zedelijk oordeel van velen onzer tijdgenooten op het stuk van het eigendomsrecht, met name van den privaat-eigendom, verwarring, onzekerheid gebracht. . Voor communisten en sociaal-democraten van professie is de privaateigendom, hetzij op het stoffelijk goed in het algemeen, hetzij alleen op grond en bodem en andere productie-middelen, slechts een recht van den sterkste, dus geen recht. Voor een sociaal-democraat van, op het stuk der Marxistische leer, onverdachte rechtzinnigheid is het een dogma, dat de „kapitalistische bedrijfswijze", naar het recht dat gelden moet, en dat dan ook eens, wanneer de maatschappij in haar socialistische phase zal verkeeren, gelden zal, een ongerechtigheid is; voor hem is het een dogma, dat de uit deze bedrijfswijze verkregen winst van den ondernemer, van den privaat-eigenaar der productie-middelen niet anders dan „uitbuiting" zijner werklieden, diefstal van hun arbeid is; een „verborgenheid der ongerechtigheid", onthuld door Marx' theorie van de meerwaarde.

Dat nu, ook naar hooger recht dan wat in de menschelijke wetgeving vastgesteld is, dan wat in de maatschappij geldt, privaat-eigendom geen onrecht is en de ondernemingswinst van den privaat-eigenaar der productie-middelen, zonder meer, nog geen diefstal behoeft te zijn, zal een Christen, óók een Christen die arbeider is, niet licht durven ontkennen.

Verward, als dat van communisten en sociaal-democraten, is op het stuk van den eigendom zijn zedelijk oordeel nog niet.

Het: „Eigendom is diefstal," zal een Christen niet als een algemeene stelling onderschrijven, en evenmin die andere, dat „loondienst uitbuiting is".

Met dit al kan niet worden ontkend, dat er in onzen tijd, onder den invloed der communistische en vooral sociaal-democratische theorieën, op het stuk van den eigendom ook onder Christenen een onzekerheid is • de onzekerheid van den twijfel.

Sluiten