Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enke zijn een zich laten aanleunen van het feit dat het stembureau den .lader voor oen ander houdt. Dan moet echter de dwaling uitdTk-

''1Jn,te kennen gegeven; in het enkele bestaan der dwalin- bii een ander kan geen zich uitgeven liggen. 8 J

kW.7 1>aai' feValIen de rechtsPraak (onder ile werking der vorige kie x et) voorgekomen beweerden de daders in de meening te verkeer! da het stembiljet niet door den kiezer zeiven ter stembus 1 bZ

ltSva'nl o"" HetZelf"e Z°U k,'nnen V°°rk0nie» uitSt L Lt Tng'fen gevolge waarvan het stembillet wordt

g kt. Bestaat zulk eene meening dan ontbreekt aan de inlevering ooi een ander het opzettelijk zich voor een ander uitgeven In de

gestelde Xtl b8*16" flad6rS tr°"wens °P eene «ittlrukkelijk fe te kennen gegeven dat zij zeiven de kiezers waren i).

3 De toepasselijkheid der strafbepaling is niet uitgesloten ingeval Je dader ook zelf kiezer is. Niet enkel het onbevoegdelijk dèeln,

wille6 S0l"mi"g' maar elke inl)re,|k op de zuiverheid der stemming

kièzlr !" V0°110men' e" (lG WGt 0nc'ei'scheidt niet. Door eenen

• gepleegd • zal het feit ook wel nauwelijks iets anders ten doel kunnen hebben dan het uitbrengen van meer dan ééne stem ü£

den W die'on' ^i beZWaal'IiJk een motief denken voor

4. Deelnemen aan de verkiezing bestaat eerst door het uitbrengen

slechts6 TJTViet "et 8tembUlet hl de b"S is gedaan kan°er bracht Daarentegen is het geen vereischte dat de uitge¬

brachte stem eenigen invloed heeft gehad op den uitslag der verkiezing

ÏÏen-TtTh gew^zigc'en "itslag blijkt kan het feit onder art.'l 29

gelijke' handeling. ^ ^ ^ iS ^ '*«>-

Evenmin doet het af of de sten, al dan niet van onwaarde was- de

biSThetïtbret ^ (,°01' inJeveri"g ™ een blanco

of het uitbrengen van eene ongeldige stem niet uitgesloten.

J\JA\rr Uit?esch::evene verkiezi»gen aanteekening 12 en 13 op " ' over wettelijk voorschrift aanteekening 1 en 2 op art. 42

ö. Voor de bijkomende straf zie art. 130.

i) Vonnissen der Rechtbank te Amsterdam, 24 April 1888, 1'. v J 188,S ' "" ' ' e" Z"n<Ier °P«egevene dagteekening P. v. J. 1888, „o. 08 en lil'.

Sluiten