Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Hier komt in aanmerking de uitslag die verkregen zon zijn dooide wettig ingeleverde stembilletten, dus alleen door die welke regelmatig door bevoegden zijn ingeleverd. Stel dat billetten niet met de naamteekening van den burgemeester gestempeld zijn. en de burgemeester kans zag, zonder daardoor overigens onder het bereik deistrafwet te vallen, ze te vervangen door gestempelde, die hij nauwkeurig overeenkomstig de ongestempelde invult, hij zou strafbaar zijn. want van formeel ongeldige stembilletten formeel geldige makende verandert hij den uitslag der stemming; en ofschoon de oorspronkelijk gebruikte billetten van onwaarde zouden zijn geweest, waren zij toch wettig ingeleverd l).

•>. Zie over uitgeschrevene verkiezingen aanteekening 12 en 13 op art. 28 31, over wettelijk voorschrift aanteekening 1 en 2 op art. 42.

6. \ oor de bijkomende straf zie art. 130.

Artikel 130.

Bij veroordeeling- wegens een der in de artikelen 121 en omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 no. 1—3 vermelde rechten worden uitgesproken.

lii.j veroordeeling wegens een der in de artikelen 122 en 124—121» omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 no. vermelde rechten worden uitgesproken.

T I T E L V.

MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE.

«

In dezen titel zijn volgens de Memorie van toelichting de misdrijven rechtstreeks noch tegen de veiligheid van den staat, noch tegen de handelingen zijner organen, noch tegen lijf of goed van eenige bepaalde persoon gericht zijn, maar gevaar opleveren voor het maatschappelijk leven en de natuurlijke orde der maatschappij verstoren, vereenigd onder den naam: misdrijven tegen de openbare orde.

J) De Savornln Lohwan, t. a. p. bladz. 34.

Sluiten