Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht niet schendt. al moet het lokaal of erf gezegd worden bij dien ander in gebruik te zijn. Wat de usurpator als woning gebruikt is echter tegen binnendringen ook door den eigenaar beschermd, omdat het eene woning is: het binnendringen in de bij een ander in gebruik zijnde woning is altijd wederrechtelijk tenzij het in de bij de Grondwet bedoelde gevallen geoorloofd is. Zoo blijft de woning van den huurder, die na verstrekene huur blijft wonen, tegen binnendringen beschermd als woning l).

Daarentegen vertoeft de usurpator wel wederrechtelijk in mijn huis of lokaal wanneer hij na het verstrijken van de huur er in blijft wonen of op andere wijze er gebruik van maken. Maar zijne weigering om aan mijne vordering tot heengaan te voldoen is niet strafbaar omdat hij zelf de gebruiker is, en gebruik bij een ander dus is uitgesloten. In dit opzicht staan woning, lokaal en erf gelijk.

In verband met de bepaling van art. 158 der Grondwet is woning dus niet elk tot woning bestemd lokaal, maar elk lokaal dat werkelijk als woning in gebruik is, al vertoeft de bewoner er op een gegeven oogenblik niet.

Het bewoonde huis is nu in zijn geheel de woning, al is aan een gedeelte eene andere bestemming gegeven. De winkel, de tapperij, een gedeelte van het woonhuis uitmakende, moet dus even goed als woning beschouwd worden als de woonkamers.

Overigens kan elk onderdeel eener woning een lokaal genoemd worden, zoodat in het algemeen de bewoner het recht heeft den toegang tot eenig vertrek of het verder verblijf daarin te ontzeggen, ook al heeft hij de woning opengesteld. In hoeverre op dezen regel uitzondering inoet worden toegelaten, is naar omstandigheden uit te maken. Zoo besliste de Hooge Raad dat aan hem die als logeergast in een hotel is opgenomen, de toegang tot de voor het publiek bestemde lokalen en het verblijf daarin met recht niet kan worden ontzegd 2).

18. Man neer is een lokaal of een erf besloten 'i

Naar analogie van beslotene vergadering of besloten gezelschap is de meening verkondigd dat hier sprake is van zoodanig lokaal of erf dat alleen krachtens 1 lijzonderen titel, lidmaatschap eener vereeniging en derg. toegankelijk is 3).

]) Hof Leeuwarden 5 November 1S!>0, P. v. J. 1S97, no. 17.

2) Arrest van October 18!>3, Wbl. 0414, vgl. Wbl. 6361.

3) Zrto in het academisch proefschrift van S. J. L. >1. van .Sehaik, De huisvredebreuk in wet en praktijk, Amsterdam 18!»9, bladz. 17.

NOYON| Het Wetb. r. Strafr. II, 2e druk. 10

Sluiten