Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorwaarden omvatten alles wat paitijen zullen hebben in acht te nemen, hetzij bijzondere bepalingen voor liet concrete gevecht, hetzij al wat gewoonlijk in dit opzicht als eigen aan een tweegevecht beschouwd wordt. \\ anneer dus stilzwijgend aangenomen wordt dat zulke algemeene regelen zullen gelden doordien er geene strijdige bepalingen gemaakt worden voor het bijzondere geval, dan kan men zeggen dat de voorwaarden geregeld zijn. De partij die zulke algemeene regelen niet kent zal zich van hare beteekenis moeten op de hoogte stellen; het is immers niet de overeenkomst tusschen hen die namens partijen met elkander handelen die hier bindend is; zij behoeft de, zij het ook reeds vooraf gegevene, goedkeuring der belanghebbenden. Al zal de niet opzettelijk gemaakte afwijking van de voorwaarden niet op zich zelve het duel onregelmatig maken, afwijking van de stilzwijgend aangenomene voorwaarden uit onkunde geeft blijk dat de voorwaarden niet door partijen geregeld waren; de onkunde belet den consensus.

4. De aanwezigheid van wederzijdsche getuigen wordt gevorderd omdat de wetgever aan een regelmatig duel den eisch stelt dat het onder controle plaats vinde. Is iet alleen moeten de voorwaarden geregeld worden, er moet ook gezorgd worden dat zij worden nagekomen, althans want beletten van afwijking zal niet altijd mogelijk zijn — dat de afwijking kan worden geconstateerd.

Deze voorwaarde heeft intussehen haar bezwaar in verband met de wijze waarop het onregelmatige duel strafbaar is gesteld (vgl. aanteekening 1). \\ anneer in een duel de eene partij de andere verraderlijk overhoop steekt, zal zij vrij spel hebben om te beweren dat opzet tot dooden bij haar ontbrak, dat zij zich tegen verraad van de tegenpartij te verweren had en dus zelve in noodweer verkeerde. Bewijs van het tegendeel zal dan moeielijk te leveren zijn, en de dader ontkomt aan alle straf; art. 1.>4 is niet toepasselijk omdat er geen regelmatig duel was, en voor toepassing van art. 155 ontbreekt het bewijs van een der elementen van het misdrijf. Beter ware geweest voor het duel zonder getuigen de straffen van art. 154 te verhoogen.

Bij de toelichting van art. 156 is gezegd dat onder getuigen de „Sekundanten" en de „zugezogenen Zeugen" van § 20!) van het Duitsche wetboek te verstaan zijn. Wat voor art. 156 geldt moet ook waar zijn voor art. 155, nu de wet geene andere benaming dan getuigen voor twee soorten van assistenten kent. Maar nu zijn het alleen de Sekundanten die zich met de regeling van het gevecht en met de zorg voor zijn geregeld verloop belasten; het is «lus eigenlijk slechts hunne tegenwoordigheid die de regelmatigheid van het duel bepaalt; de Duitsche wetgever eisclit voor het regelmatige duel dan ook slechts hunne tegenwoordigheid, § 208.

Sluiten