Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden hel tweegevecht van aard te doen veranderen; de Commissie slelde daarom voor te lezen: indien de dader opzettelijk ten nadeele der tegenpartij, enz. De Minister wijzigde den tekst overeenkomstig dit voorstel, maar maakte er van: opzettelijk en len nadeele.

Nu rijst de vraag of het opzet ook gericht moet zijn geweest op het nadeel voor de tegenpartij, of men bedriegelijk gehandeld moet hebben of van de voorwaarden moet zijn afgeweken om haar te benadeelen.

Ik wees er trouwens reeds op dat bij hedriegelijke handeling het opzet nit den aard der zaak oji het toebrengen van nadeel gericht is, en het opzettelijk afwijken van de voorwaarden eigenlijk ook eene hedriegelijke handeling is. Reeds om deze reden heeft het gebruik van het voegwoord geenen invloed. Eu nu, blijkbaar wegens het gemis van alle toelichting, de tekstwijziging niet bedoeld is geweest, mag men aannemen dat richting van het opzet op het te voorschijn roepen van nadeel gevorderd wordt. Voor een deel geldt ook hier wat in deel I, bladz. 10 en volgende omtrent de beteekenis van „opzettelijk en wederrechtelijk" gezegd is.

Artikel 156.

Getuigen eit geneeskundigen die een tweegevecht bijwonen, zijn niet strafbaar.

De getuigen worden gestraft :

lü. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld, of indien zij partijen tot voortzetting van het tweegevecht aanzetten;

2". niet gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien zij opzettelijk en ten nadeele van eene of beide partijen, zich aan eenige bedrieglijke handeling schuldig maken of eenige door partijen gepleegde bedrieglijke handeling toelaten, of toelaten dat van de voorwaarden wordt afgeweken.

De bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling worden toegepast op den getuige bij een tweegevecht waarin eene der partijen van het leven is beroofd of haar eenig lichamelijk letsel is toegebracht, indien hij, opzettelijk en ten nadeele van die partij, zicli aan eenige bedrieglijke handeling heeft schuldig gemaakt of eenige bedrieglijke

Sluiten