Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blusmiddelen In den oorspronkelijke,, tekst stond: de hluschgereed-

Mtr,: n schrd(,e]en; zonder <***»» ->4<et

Mm.ster het lidwoord vermoedelijk opdat het misdryf niet beperkt zou , ,t0t 'Ie ^'schappen en middelen, behoorende tot de publieke brandweer, en ook die van particulieren er het voorwerp van JTn vinnen nitmaken. De wijziging heeft niet belet dat het altijd voorwerpen moeten zijn, bepaaldelijk tot bh.ssching bestemd: wat enkel tot Mns-dung geschikt is, als gewone emmers, glazenspniten en derolijke, valt binten het artikel; dit zon trouwens eenen verleenden omvang krijgen zoo al wat tot blussching maar geschikt is er onder viel. water, zand, zout, dekens en wat niet al.

Het misdrijf is voorts beperkt tot gereedschappen en middelen in engen zin, en betreft niet het verbergen of onbruikbaar maken van zoo-

"ennkkIliikTrP0n i ^ ^ ^ ^ gebn,ik' 'ler gereedschappen doli t te maken, als wagens tot vervoer er van dienende.). ire 11 tegen \alt onder de bepaling wel bijv. het onderstel van eene randspuit, daarmede éen geheel uitmakende, voor zoover althans het wegnemen daarvan geacht kan worden het vervoer onmogelijk en daarmede de brandspuit onbruikbaar te maken.

'!' V°°r verbergen e" onbruikbaar maken is niet noodig dat de \ oorwerpen n.mmer teruggevonden of weder in bruikbare,, staat gebracht kunnen worden; het is voldoende dat er een toestand in het even ,s geroepen die, zoolang hij niet is opgeheven, het gebruik waartoe het voorwerp bestemd is belemmert 2)

Onl^ikbaar maken is het voorwerp in eenen staat brengen waarin t n et gebnukt kan worden. Dit kan gedaan worden, maar behoeft met ju,s gedaan te worden, door l-escha,liging. Beschadiging op zich

begrepen. 8 °nbr"ik,,aar ,Maken *~(I' is '^mlor niet

4. Het opzet van den dader moet het feit in zijne gcheele om-

S,',T ^ Tr °°,k in ',if °1)5!iCht het artikel eene

*i]/iging, toen het woord „opzettelijk", dat aanvankelijk tusschen

') Polenaar en Heemskerk, aanteekening ;J.

Hooge Raad 28 Juli 1900, Wbl. 7480, P. v. J. lflOO, „0. 61. Me, be-

nr^r^n 'loVr T PrOVindaal gPr,Vh,8hof ^-i'MWInnd l.ij

, V"n 21 atober I875> Keoh,Hgelee«l l.ijl,la,1 187,!, <• 20, ,1a, er ikba-,' -ken ,s,aa. wanneer be, «.bi,, in Zoodanlgen „,s,n„(1 is gebmeh ,

—-

novok, Hel Wetb. V. Strafr. II, 2e druk. j-,

Sluiten