Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar ook hot vervoer zelf en de personen die er gebruik van maken betreft 1).

Het gevaar voor het verkeer kan dus volgens deze uitspraak Instaan wanneer hot verkeermiddel ten dienste van het verkeer wordt of is gereed gemaakt, wanneer liet in dienst is, wat ook geldt van de personen, voor de bediening van het verkeer aangesteld; liet gevaar voor het verkeer op eenon spoorweg is dus het gevaar voor de veiligheid van den dienst van den spoorweg, omdat door deze het verkeer beheerscht wordt.

Niet dienst doende, in eene loods geborgene of op een zijspoor weggezette wagens zijn alzoo niet als voorwerpen van verkeer te beschouwen; zij worden het weder zoodra zij in dienst gesteld zijn.

Voorts komt alleen in aanmerking gevaar voor treinen of gedeelten daarvan, verkeersmiddelen, en de bij het verkeer aangestelde personen, niet voor personen en zaken die op andere wijze met den spoorweg in betrekking staan of zich er op bewegen, niet alzoo voor hetgeen langs eenen overweg den spoorweg passeert 2); het gevaar, ontstaande door het openlaten van hekken, komt alleen in aanmerking wanneer het spoorwegverkeer er door bedreigd wordt. Zoo ook is hier niet bedoeld het gevaar voor reizigers of andere (het verkeer niet bedienende) personen die zich op een perron bevinden, of, zij het ook om den trein te bereiken, den spoorweg oversteken; daarentegen wel voor personen zoodra zij, zich in den trein bevindende, van het verkeersmiddel gebruik maken 3),

Het verkeer is verder beperkt tot dat door stoomvermogen; zoo komt ook het gevaar voor werklieden op den spoorweg of voor oenen in de rails loopenden werk wagen niet in aanmerking, evenals dat voor eenen electrischen trein, waarbij de beweegkracht een ander dan stoomvermogen is. Daarentegen is het onverschillig of het verkeer wordt veroorzaakt door eenen rijdenden locomotief, dan wel door eene stilstaande machine zooals die bij bergsporen voorkomt, door middel van kabels eenen trein in beweging stellende.

5. Eene tweede beperking betreft den weg waarlangs het verkeer gaat: die weg moet een spoorweg zijn. Straatloeomotieven. locomobiles tevens ingericht om zich zelve voort te bewegen over gewone wegen zijn aan het hier bedoelde verkeer niet dienstbaar. Daarentegen is het artikel toepasselijk op alle wegverkeer door stoom langs sporen,

i) Hoog.' Baad 24 September 1804, Wbl. «555, 1'. v. .1. 1894, no. 82. -) Gerechtshof te Amsterdam 24 Januari 1894, \VI>I. fi.V>(). ■!) '/.ie Rechtbank Arasterdam 2"> April 10(11, 1'. v. J. 1901 no 95 Noyon, Het Wetb. r. Stra/r. II, 2e druk. ' ' lr

Sluiten