Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mededeeling van het materieele element van een strafbaar feit, zoodanig omschreven dat er naar liet uiterlijke aanzien een strafbaar feit uit herkend kan worden i).

Artikel 189.

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft:

1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of vervolgd wordt Ier zake van eenig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van ol aanhouding door de ambtenaren der juslilie of politie;

-°. hij die nadat eenig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede hef misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren der justitie of polit ie onttrekt.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hein die de daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging' te ontgaan of af te wenden van een zijner bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in den tweeden of derden graad der zijlinie of van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.

1. Ofschoon het in het algemeen tot begunstiging gerekend kan worden, is het misdrijf van dit artikel losgemaakt van titel 3ft van het Tweede Hoek (zie de Memorie van toelichting op dien titel) omdat hot moer in het bijzonder oplevert eene inbreuk op de vrije werking der justitie, en dus een misdrijf tegen het openbaar gezag is. De wet beschouwt het misdrijf echter niet als begunstiging, zie aanteekeningr 3 in fine.

J) \ gl. Rechtbank Groningen 20 Januari 18! tS, Wbl. 7U!t7. De daartegen dooi Dixi in Wbl. 7128 gerichte kritiek schijnt meer de motiveering dan het dictum te betreffen.

21*

Sluiten