Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I T E Tj X 1.

VALSCHHKIÜ IX ZEOELS EN MEKKEN.

Artikel 216.

Met gevangenisstral van teil hoogste zes jaren wordt gestraft:

I". hij die van rijkswege uitgegeven zegels namaakt of vervalscht, met liet oogmerk oin die zegels als echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

hij die, met gelijk oogmerk, zoodanige zegels vervaardigt door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels.

1. Dc voorwerpen van de bij dit artikel bedoelde misdrijven zijn de van rijkswege uitgegevene zegels.

In den oorspronkelijke!) tekst waren alleen die zegels genoemd welke hier in aanmerking mochten komen: belasting-, post- en telegram-zegels. Men wilde uitsluiten zegels waarvan het gebruik niet bij wettelijk voorschrift verbindend of voor de geldigheid van een stuk noodzakelijk wordt verklaard, en noemde als zoodanig liet groote en kleine rijkszegel, dat op bijzondere stukken wordt aangebracht zonder echter tot de waarde daarvan af te doen, en het notarieele zegel.

De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer achtte niet ten onrechte de limitatieve opsomming minder geweuscht; hare opmerking had wijziging van den tekst zooals die nu luidt tot gevolg.

Die wijziging geeft nu aanleiding tot enkele opmerkingen.

In de eerste plaats is het de vraag of thans niet liet rijkszegel onder de algemeene benaming van zegels van rijkswege uitgegeven liegrepen is. Dat liet in de wet niet genoemd was, werd hiermede gemotiveerd dat namaken van het rijkszegel niet de voor het misdrijf van valschheid gevorderde mogelijkheid van benadeeling veroorzaakt. Nu is wel bij elke valschheid de mogelijkheid van benadeeling veelal een eigenaardig kenmerk, zoo ook bij valschheid van munt en van zegels omdat daaraan altijd het oogmerk oin te gebruiken is verbonden, maar een wettelijk vereischte is zij alleen bij valschheid in geschrift. Het motief der Memorie van toelichting was dus alleen ceue reden voor de weglating, maar brengt niet mede dat het rijkszegel niet in de wet zou kunnen worden opgenomen, zoodat, nu het onder de algemeene omschrijving valt het ook geacht moet worden er in opge-

Sluiten