Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdoet of de vervaardiging van een strafbaar oogmerk vergezeld was en alzoo zelve een misdrijf opleverde, zie aanteekening 3 op art. 209.

2. Afleveren, zie aanteekening 3 op art. 174; in voorraad hebben, aanteekening 1 op art. 214 en 5 op art. 200.

3. Rij art. 210 (aanteekening 3) betoogde ik dat ouder dat artikel ook valt de valschheid gepleegd aan do waardeeringsmerken, gehecht aan slachtdieren of gedeelten daarvan ten blijke dat die ten behoeve van den accijns geschat zijn.

Het verkoopen, te koop aanbieden, afleveren, ten verkoop in voorraad hebben van deze aan accijns onderworpene voorwerpen valt echter niet onder art. 220 omdat die handelingen in geen geval beheerscht kunnen worden door de aanwezigheid van het merk dat uitsluitend den fiscus aangaat.

4. Ofschoon het artikel het niet bepaaldelijk zegt zijn ook hier met zegels en merken alleen bedoeld rijkszegels en rijksmerken, of althans die van overheidswege worden aangebracht; dit blijkt uit de stmfbepaling die zich regelt naar de bij art. 210—210 gemaakte onderscheidingen welke alleen voor overheidsmerken gemaakt zijn.

5. Voor de bijkomende straf zie art. 224.

Artikel 221.

Hij die voorwerpen aan ijk onderworpen ontdoet van liet daarop geplaatste afkeuringsmerk, mei liet oogmerk om die voorwerpen Ie gebruiken of door anderen te doen gebruiken als waren /ij niet afgekeurd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk deze van het afkeuringsmerk ontdane voorwerpen gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten verkoop in voorraad heeft, als waren zij niet afgekeurd.

1. Art. 221 kwam in het ontwerp niet vóór; volgens de Memorie van toelichting zou het wegmaken van een afkeuringsmerk onder art. 1S4 vallen als verijdeling van de ambtsverrichting dor afkeuring. De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer sprak haren twijfel aan de juistheid dezer beschouwing uit en achtte in elk geval de straf van art. 1S4 voor dit feit te laag in vergelijking met die

Sluiten