Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

1857. Blz. 14 Nov. Schorsing van een raadslid.

Art. 70 der gemeentewet . 1

19 „ Staatsbegrooting voor 1858.

Hoofdstuk IV.

Organisatie der politie . . 6 Artt. 136 en 19 jachtwet. 7 23 „ Hoofdstuk V.

Spoorwegaanleg .... 8 25 „ Hoofdstuk VI. Algemeene

beraadslaging. Kerk en staat 15 27 .. Hoofdstuk X. Algemeeno beraadslaging. Defensiebelangen tegenover de belangen van publieke werken . 19 30 „ Ontwerp van wet tot voorziening in de financiëele belangen der gemeente Haarlemmermeer . . . . 21 12 Dec. Voorloopige vaststelling van hoofdstuk X der staatsbegrooting 22

1858.

17 Febr. Ontwerp van wet tot rege¬

ling van de personeele belasting.

Art. 1 23

18 „ Interpellatie, over spoor¬

wegaanleg 25

20 „ Ontwerp van wet tot rege¬

ling van de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen.

Algemeene beraadslaging; art. 6 der grondwet ... 34

Art. 2 37

Considerans 39

22 „ Interpellatie (vervolg van

blz. 25) 39

21 Apr. Algemeene beraadslaging

over het ontwerp tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1855 51

Blz.

2/ Apr. Dagblad- en advertentie-

zegel 52

3 Mei. Verhooging van hoofdstuk

V der staatsbegrooting . . 55 5 „ Definitieve begrooting voor het departement van oorlog. Algemeene beraadslaging . 59

18 Nov. Inlichtingen over het stelsel

van landsverdediging . . 65

12 „ Ontwerp tot afkoopbaarstel-

ling van tienden.

Algemeene beraadslaging; art. 147 der grondwet; Amendementen .... 65

20 „ Art. 1 70

Art. 3 73

22 „ „ (vervolg) . . . 74

23 „ Art. 5 77

Tienden van het kroondomein 79

26 „ Staatsbegrooting voor 1859.

Algemeene beraadslaging over hoofdstuk III ... 79

29 „ Hoofdstuk IV.

Art. 10 81

30 „ Vijfde afdeeling. Politie . 82 1 Dec. Zevende afdeeling. Kosten

der kantongerechtsgebouwen 84

3 „ Hoofdstuk V.

Art. 72. Landsgebouwen . 85

4 „ Art. 73 88

7 „ Zevende afdeeling. Onderwijs 89

Dertiende afdeeling. Telegraafmonopolie .... 92

13 „ Hoofdstuk X.

Algemeene beraadslaging. Legerorganisatie bjj de wet 94

14 „ Art. 22. Genievestingen . 96

15 „ Hoofdstuk XI.

Algemeene beraadslaging . 99

Sluiten