Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het rapport van de Commissie van 1S48. Ik laat de Kamer oordeelen over de uitlegging, welke de geachte spreker aan die woorden meende te moeten geven. Maar ik kan mij toch niet onthouden, haar deze bedenking te onderwerpen. Indien juist ware hetgeen ons nu wordt gezegd, dat een van de leden der Commissie van 1S41 het opstel der Grondwet met het bepaalde plan om het land van alle hoven te bevrijden trachtte in te richten, en dat lid zijn denkbeeld in die Commissie ter sprake heeft gebracht, hoe is het dan verklaarbaar dat zij het tegenwoordig art. 162 der Grondwet onveranderd heeft gelaten? Art. 162, tot dusverre altijd uitgelegd in den zin, dat het beval, den Hoogen Raad tot hof van cassatie te maken? Indien het toen reeds de bedoeling was, den Hoogen Raad te veranderen in een hof van appèl, moest en zou dan niet in de Commissie de vraag gerezen en behandeld zijn: kan dan art. 162 blijven, zooals het gelezen wordt, en den zin behouden, waarin het tot dusver, zonder iemands twijfel, uitsluitend is verstaan en toegepast?

1 Juni. Ontwerp van wet tot verhooging van hoofdstuk X (oorlog) der staatsbegrooting (Buitengewone uitgaven bij de mobielverklaring van het limbo rgsch bondseontingent cavallerie). Ontwerp over wet van de samenblijving van het limburgsch contingent van het duitsche bondsleger. Algerueene beraadslaging over de beide ontwerpen.

Betrekking van Limburg tot den duitsehen bond.

Betrekking van het limburgsche bondseontingent tot het nederlandsehe en het duitsche leger.

Ik denk niet te treden in het treurig labyrinth van diplomatieke geleerdheid, dat deze discussie voor ons opent. Ik wil mij bepalen bij een paar stellingen, in tegenspraak met hetgeen ik door sommige leden heb hooren beweren; en besluiten met eenige bedenkingen en vragen betreffende hetgeen ons hier wordt voorgesteld.

Den geachten afgevaardigde uit de hoofdstad (den heer Godefroi) hoorde ik gisteren beweren, dat Limburg grondgebied van den Duitsehen Rond is. Ik geloof niet, dat de Duitsche Bond grondgebied heeft of hebben kan. De stelling van den geachten spreker wordt door het eerste artikel van de akte van 1815, gelijk door de twee eerste artikelen van de slotakte van 1820, rechtstreeks weersproken. Limburg is geen deel van Duitschland. Op Limburg rusten enkel sommige verplichtingen jegens den Duitsehen Rond; verplichtingen, die door de Kroon der Nederlanden moeten worden gekweten, niet als Kroon der Nederlanden, maar omdat de Koning der Nederlanden tegelijk Hertog is van Limburg. Zoo is tegenover de Duitsche Rondsvergadering, indien ik mij niet bedrieg, de stand. De Rondsvergadering zou daar, waar het op het kwijten van verbindtenissen jegens haar aankomst , zich niet aan Limburg kunnen houden. Zij moet zich

Sluiten