Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nationaal belang, en waarin algemeen belang gesteld wordt. Eene enquête en hetgeen de Minister in staat zal zijn over hare uitkomsten later mede te deelen, zal ook alle overdrijving kunnen afweren, waaraan bij de overbrenging of exploitatie van ongunstige berichten menigeen zieh kan hebben schuldig gemaakt.

Ik zou niet wenschen op eenig bepaald persoon — op wien ook — schuld te werpen, maar dit geloof ik is van het hoogste gewicht, en de Minister zal het beamen, dat het vertrouwen gesterkt of herboren worde, dat ondernemingen als die naar Boni, met bekwaamheid, met een juist oog en oordeel worden bestuurd.

Er waren, verklaarde de minister, nadere inlichtingen en ophelderingen aan het indische bestuur gevraagd. Overigens gaf hij te kennen, dat de berichten, door den heer Th. ontvangen, niet geheel juist waren. Voor voldoende en goede provisiën h.v. was wel degelijk zorg gedragen.

Ik zal den Minister erkentelijk zijn voor het onderzoek dat hij wil instellen en voor de mededeeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Indien de Minister op dit oogenblik eenigszins den schijn heeft, alsof hij de zaak mooi wil maken, dan schrijf ik dat niet toe aan zijne zucht om de waarheid te verbloemen, maar hieraan, dat de bronnen van onderrichting zich voor den Minister, althans in het korte tijdsverloop tusschen de gebeurtenissen en nu, niet zoo licht openen als voor menig partikulier. Zeer bepaald moet ik aandringen hetgeen, meen ik, uit het onderzoek der feiten blijken zal, dat het onjuist is wanneer de Minister beweert, dat voor de verpleging behoorlijk zou zijn gezorgd. Juist de verpleging was hetgeen vooral te wenschen overliet. De minister onderzoeke, en ik vrees dat dan betgeen ik in zeer gematigde woorden heb gezegd, op eene schrikbarende waarheid zal uitkomen. Men had, behalve ten behoeve van zieken, voor niets gezorgd, omdat men gerekend had alles te zullen vinden.

Ik geloof niet dat men zoodanige expeditie ongunstig moet beoordeelen, omdat zij is mislukt. Dat zij mislukt is, schijnt boven twijfel; doch geluk kan ontbreken. Maar wat niet ontbreken mag dat zijn die moreele eigenschappen van bekwaamheid, karakter en beleid die, méér dan iets anders, tot waarborg onzer bezittingen en macht in Indie moeten strekken.

2ii Juli. Regeling van werkzaamheden. Volgens besluit der kamer zou eon ontwerp van wet tot bekrachtiging van eenige artikelen der concessie betreffende den noorderspoorweg aan de orde zijn. 'sVorigen daags hadden evenwel de heeren Strens en vijf anderen een voorstel ingediend, dat ontwerp, wegens het nauw verband daarvan niet een ontwerp tot bekrachtiging van de concessie voor den zuiderspoorweg, niet in behandeling te nemen, alvorens ook dit

Sluiten