Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekrachtiging van eene provinciale belasting.

Ik lees in het Eindverslag: „dat bij de overweging van dit wetsontwerp door eenige leden werd gevraagd: of het du bedoeling der Regeering was deze voordracht voor langer dan één jaar te doen werken V In dit geval hadden zij tegen dit ontwerp een grondwettig bezwaar."

Gaarne zou ik dit bezwaar, waarop wij nu voor het eerst, zoo veel ik weet, stuiten, leeren kennen.

Ontwerp tot verandering der grenzen van enkele gemeenten. Algemeene beraadslaging.

Volgens het Eindverslag over dit ontwerp werd in eene afdeeling gevraagd, of het niet raadzaam ware den geheelen polder bij eene gemeente te voeden.

o o

Tot beantwoording vergunne de Kamer mij, behalve hetgeen in het Verslag zelf wordt aangevoerd, dit in het midden te brengen. Het algemeen belang vordert de toevoeging aan eene gemeente niet. Hetgeen het algemeen belang kan vorderen is, dat er, voor zoover waterschapsbelangen betreft, eenheid zij, en daarvoor zal worden gezorgd. Het terrein, dat bijna 30U0 bunders groot is, zal één polder uitmaken.

De vereeniging van het geheele terrein met ééne gemeente zou misschien aan die gemeente welkom zyn; maar aan de andere gemeenten hetgeen zij tot dusver bezaten ontnomen worden, en wel op een tijdstip dat de grond, die tot nu niets of weinig opbracht, beginnen kan vruchtdragend te worden. Dit heeft Gedeputeerde Staten bewogen, van de bestaande verdeeling zoo min mogelijk af te wijken.

Artikel 7. Kostelooze inzage van archieven.

De tweede zinsnede van dit artikel heeft in eene der afdeelingen de aandacht getrokken. Eene bepaling, die tot dus ver in alle wetten van gelijken aard voorkwam. Het schijnt dan ook billijk dat, wanneer, ten gevolge van den overgang van een deel eener gemeente aan eene andere gemeente, het archief der eerste in het bezit der andere komt, zij het recht behoude om, waar de gemeentedienst het vordert, het archief kosteloos te raadplegen.

'J(i April. Definitieve vaststellino der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1871. Algemeene beraadslaging.

De korte „inleiding" van 28 Februari had onderscheidene leden niet voldaan. Men verlangde een „programma", eene reeks van toezeggingen, zonder te overwegen, of ook voor de vei vulling van dergelijke gemakkelijk atgelegde beloften de gelegenheid zou zijn.

Sluiten