Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houd een open oor voor alle belangen, die gekrenkt kunnen zijn door een werk, in het algemeen belang ondernomen.

Maar te vorderen dat elk nadeel, hetwelk men voor eenig belang vreest, worde gekeerd, of dat het werk worde gestaakt, is toch in strijd met het algemeen belang.

Volgens den heer Begram was er geen grond voor de in de memorie van antwoord gegeven verzekering, dat de ondervinding de raadzaamheid zoude hebben bewezen, alle zijdelingsche afleidingen weg te nemen.

Ik wenschte morgen te antwoorden; een enkel punt toch kan ik thans niet nagaan. De heer Begram vindt eene onjuistheid in de Memorie van Beantwoording; naar aanleiding van een rapport in de Staatscourant. De Minister is voor onjuistheden in een aan hem uitgebracht verslag wel niet verantwoordelijk, maar in het belang der zaak moet ik onderzoeken. Ik handhaaf de juistheid van het gezegde in mijne Memorie; doch wanneer dit uit een Verslag, dat ik niet bij mij heb, wordt tegengesproken, schenke men mij de gelegenheid tot vergelijking.

10 Mei. Weerlegging van onderscheidene bedenkingen.

De Minister is niet partijdig, zeide de vorige geachte spreker. De Minister mag niet partijdig zijn, dan voor hetgeen het algemeen belang vordert. Verbiedt partijdigheid voor het algemeen belang, dat men op de bijzondere belangen lette? Neen, Mijnheer de President, dergelijke uitsluitende partijdigheid zal men bij den Minister niet vinden. Maar ieder zal erkennen, dat het algemeen belang bij den Minister boven aan moet staan. In dien zin neem ik aan hel geen de geachte afgevaardigde zeide. Ik zal letten op de nadeelen, aan de zijde van bijzondere belangen geleden, maallaat daardoor het algemeen belang niet belemmeren. En het algemeen belang van dit werk is, mijns inziens — en ik ben niet alleen van dit gevoelen — overgroot. Het is wellicht het gewichtigste rivierwerk, dat onder de Regeering van Koning Willem III zal volbracht worden.

Sedert gisteren heb ik hetgeen de lieer Begram uit een ambtsrapport in de Staatscourant van 31 Maart jl. mededeelde nagegaan, en dat vergeleken met mijne Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag. Ik handhaafde gisteren de juistheid van dat Antwoord, maar ik behield mij voor het ingenieursverslag na te zien met betrekking tot kritiek, welke de heer Begram daarover uitoefende. De Minister is wel niet verantwoordelijk voor de juistheid der verslagen aan hem uitgebracht, maar liet belang van den dienst vordert dat de Minister oplettend zij op elke onjuistheid, die men daarin meent te vinden, en hij is verplicht in zulk geval zijne ambtenaren ter verantwoording te roepen, evenzeer als ze te rechtvaardigen waar de onjuistheid niet blijkt.

Sluiten