Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit geding verschoven wierd tot de maand October of November, liet zon mij aangenaam zijn; te aangenamer omdat ik gaarne erken, dat ik .sedert mijne aanvaarding in het begin van Januari nog geen tijd heb gehad aan de Gevangenpoort te denken. Daalde antecedenten van het proces mij onbekend zijn, zou ik voor liet oogenblik zelfs geen voorloopige uitspraak durven wagen tusschen degenen die enkel bedacht zijn op het belang van heden, en hen die de geschiedenis niet enkel binnen het studeervertrek en in boeken, maar ook op monumenten in de open lucht, op pleinen, markten, straten, gaarne lezen.

Beraadslaging over de elfde afdeeling (nijverheid).

Dennenbeplanting in de duinen. Voor de beplanting werd in de laatste jaren uit den post voor onvoorziene uitgaven geput. Zoo de beplanting doorging, dan waren — meende de heer Taets van Amerongen — de noodige gelden op deze afdeeling uit te trekken.

„Zoo de beplanting doorgaat;" zij gaat niet door. Ik liet onderzoeken wat in 10 jaren geschied is en met welke uitkomsten. Vóór tien jaar vleide ik mij met een gunstig, ja groot gevolg; waarvan men thans evenwel, dacht mij, méér moest zien. Ik liet dus een deskundige, tot dusver geheel niet in de zaak betrokken, de proefnemingen nagaan. Ik ben vervolgens tot liet besluit gekomen dat men daarvoor, op den voet als tot hiertoe, geen cent meer moet uitgeven. De zaak is ingetrokken.

2(5 Mei. Ontwerp tot verlenging van eene provinciale belasting in Drente. Beantwoording van het eindverslag.

In het Verslag wordt de wensch van een lid uitgedrukt, dat de Regeering bij de definitieve regeling ook op de belangen van liet Oranjekanaal moge letten. Het is mijn oogmerk, het tarief te verlagen. Vergeleken met de kosten der vaart is het tarief niet te hoog, zooals bij het crossexamination, waaraan ik de zaak sedert Januari onderwierp, blijkbaar werd. Verlaging geschiedt in het algemeene belang der scheepvaart, maar de provincie zal daarbij finantieel te kort komen; zoodat een middel moet worden beraamd om dat nadeel te dekken.

„In eene andere afdeeling maakte één lid de opmerking, dat, aangezien een eindresultaat wellicht niet spoedig kan worden verwacht, een ruimere termijn, dan de in het ontwerp voorgestelde, de voorkeur had verdiend." Ik denk dat met het einde van het jaar de zaak tot afdoening zal te brengen zijn. Vóór dien tijd worden twee vergaderingen der Provinciale Staten gehouden. Er schijnt dus geen reden om een langeren termijn te verkiezen.

Sluiten