Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed op de rêe kunnen blijven liggen. Dat wordt tegengesproken. Ook hier ziet men, dat men in «tof voor onderzoek al rijker

ander hoort meer luen de mannen van het vak tegen elk-

Artikel 13. Aanleg van den spoorweg vaa Utrecht naar Boxtel.

den min,a Gel?.en?alsen- .De he6r Stom van 's Gravesande noodigde

Ï-T T U'u , °PMt met hem te &aan beschouwen, om overtuigd te raken hoe slecht de toestand was.

in .!!? b"jmin W6der Z0U het m« aa»genaam kunnen zijn

in zoo goed gezelschap de reis te doen; maar is het noodig? Ik

afoelnonpn discussie over den toegangsweg te Geldermalsen atgeloopen was. Ik meende, dat verleden zomer het slot der beraadslaging geweest was: het onderhoud van den weg is een gemeentelast zoo die overal als zoodanig wordt gedragen, kan dan voor Geldeimalsen eene uitzondering worden gemaakt? Van mijne zijde ben ik toen, indien ik mij wel herinner, zóóver gegaan, te vervial®11 Geldermalsen, ware het onvermogend, subsidie kon

O *

„ ?°cllr n,u brennrt lle geachte afgevaardigde een ander punt ter •>l e. s ie weg nog niet bestraat, dan ben ik verplicht informatie

£ * en dat doen- Indien de geachte spreker die

bedenking dezen zomer had geopperd, had ik kunnen onderzoeken

oe het met den weg in den beginne stond, en of hetgeen men vei langt, onderhoud is dan het maken van den we".

ƒ opmerking van den heer Storm over de stationsgebouwen de staatsspoorwegen zal niet voorbijgezien worden. Die gebouwen van openbaren dienst en van zóó algemeen gebruik goed in te lichten, is eene taak, waarop onze hedendaagsche architectuur zich bpontoluk moest toeleggen; en ik wil g„a,„e het n,j„e ,l„e om de oplossing van dat problema te bevorderen.

. 'rt fVa" Lij"dfn van «andenburg verdedigde de stelling, dat van \P aa chappij, krachtens de concessie, tot verbetering

van den weg verplicht was; stelling, door den heer Storm van s (,ravessnde bestreden.

Ik dacht te zeggen wat de heer Storm in het midden bracht. Indien de wet zoo kon worden begrepen als de geachte spreker uit liel die uitlegt, dan zou de Staat miskend hebben hetgeen hij van de Exploitatieinaatschappg te vorderen heeft. Dien last op dé Maatschappij te eggen, daaraan heeft men tot dus ver niet gedacht.

e vraag is echter wat onder toegangswegen te verstaan. Een toegangsweg van het stationsplein naar het gebouw is iets anders dan een toegangsweg uit de kom der gemeente naar het stationsplein. Wij hebben nooit gemeend, dat óf de Staat öf de Exploitatiemaatschappij die wegen _ en het zijn die welke de geachte spreker in 1 iel bedoelt — te onderhouden had.

Sluiten